Ny statistik från Göta Lejon. Fall från klätterställningar, klämda händer, cykelvurpor. Det är bara några av alla de olyckor som barn och ungdomar i Göteborg råkar ut för. Förra året anmäldes 1 923 olycksfall. Jämfört med 2013 märks att en ökad andel av olyckorna sker under skoltid.

Det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejons sammanställning över anmälningarna för 2014 visar att 53 procent av olyckorna som barn i förskole- och skolåldern råkar ut för sker i skolan. Det är en ökning från 45-47 procent för 2013. Gymnasieelever lever däremot farligare på fritiden. För dem skedde tre fjärdedelar av skadorna utanför skolan, oftast i samband med träning, trafikolyckor eller misshandel.

Antalet olycksfall är störst i åldrarna två till sex år. Bland förskolebarn är det vanligast med skador på tänder och ansikte i samband med att barnen ramlar. För de lite äldre barnen sker många olyckor i samband med gymnastik och träning.

Anmäls direkt till försäkringsbolaget
Alla barn och ungdomar som går i förskola, grundskola eller gymnasium i Göteborg omfattas automatiskt och gratis av en olycksfallsförsäkring, som för närvarande är tecknad via Länsförsäkringar. Försäkringen gäller även på fritiden.

– För att anmäla en skada ringer man bara till Länsförsäkringars skadeavdelning. Där berättar man när skadan skett och vad som har hänt, säger Anne-Lise Perica, samordnare på Göta Lejon.

Kriteriet för att något ska rubriceras som olycksfall är att det är ska vara en ofrivillig kroppsskada som inträffar genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen ger ersättning i samband med sjukhusvård och för skador som orsakar långvariga men. Sjukdomar omfattas inte, men för den som vill går det att lägga till en sjukförsäkring och själv betala för denna.

Många olyckor anmäls inte
Sett på längre sikt har antalet anmälda skador för förskola och grundskola ökat. Anne-Lise Perica tror inte enbart att det har att göra med att det sker fler olyckor, utan att det även har att göra med hur känd försäkringen är.

Information om olycksfallsförsäkringen skickas till alla föräldrar till skolbarn i Göteborg i samband med skolstart. Men troligen är det ändå många olyckor som aldrig anmäls, tror Anne-Lise Perica. Något som talar för det är att antalet anmälningar skiljer sig mellan olika delar av staden. De norra stadsdelarna ligger lägst.

598C_2.jpg

Antalet anmälda olyckor har ökat över tid. Det är troligen inte bara en avspegling av fler inträffade olyckor, utan även av att försäkringen blivit mer känd.