Försök gav önskad effekt. Försöket med övningsförskolor i Göteborg tycks ha fått önskad effekt, enligt en extern utvärdering: Högre kvalitet på blivande förskollärares praktik, tack vare stärkt samverkan mellan teori och praktik.

Sedan hösten 2014 deltar samtliga studenter på förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet i försöket.

Idén är att särskilt utvalda förskolor tar emot de studenter som ska bli förskollärare. Här ska det finnas handledare med särskild utbildning till, en högskolekurs på 7,5 poäng.

Alla stadsdelar är med
I Göteborgs Stad deltar alla stadsdelar och totalt cirka 240 förskolor, som per termin tar emot i snitt 120 förskollärarstudenter. Satsningen har kommit till för att höja kvaliteten på lärarstudenternas VFU – verksamhetsförlagd utbildning.

Och så verkar det alltså ha blivit redan efter ett och ett halvt år, enligt utvärderingen ”På rätt väg? En tidig avstämning av försöksverksamheten med övningsförskoleområden”. Rapporten är skriven av Daniel Berlin vid Göteborgs universitets forsknings- och innovationskontor.

Han konstaterar att försöket har stärkt samverkan mellan universitet och förskolor. De lokala lärarutbildarna (LLU) anser att de har mer insyn och är mer delaktiga i utbildningen i försöksverksamheten än i annan verksamhetsförlagd utbildning.

Nätverk för dialog
Utvärderingen, som bland annat grundas på flera stora enkäter, utmynnar också i att de nätverk av LLU, universitetets VFU-kurslärare och VFU-koordinatorer i kommuner och stadsdelar fungerar mycket bra för dialog, förankring och samarbete.

Daniel Berlin summerar med att de flesta medverkande så här långt är nöjda med försöket. Men samtidigt syns det i enkäterna att förskolorna vill ha mer resurser för att hålla uppe kvaliteten i den ordinarie verksamheten när LLU är upptagen med handledning.

– Ja, det känner vi till och det är självklart. Men bristen på förskollärare är mycket stor, säger Suzanne Lind, utvecklingsledare på Göteborgs Stads Center för Skolutveckling.

Svår brist på lärare
På tisdagen, 14 juni, hålls en samverkansdag för alla som deltar i projektet, totalt nästan 500 personer från Göteborg samt kranskommunerna. Då kommer Daniel Berlin att presentera sin rapport. Och Suzanne Lind kommer att tala om hur övningsförskolor kan vara ett av flera verktyg mot bristen på förskollärare.

– Jag är övertygad om att detta är något som kan locka fler till yrket, säger Suzanne Lind.

– När lokala lärarutbildare på våra förskolor och skolor får goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag, blir studenterna förhoppningsvis ännu mer nöjda med sin utbildning.

Ny utvärdering kommer
– Och om dessutom hela arbetslaget på övningsförskolan blir delaktiga i utvecklingsarbetet – vilket är den bild vi har – så blir yrket mer attraktivt. I slutänden hoppas vi att fler väljer att bli lärare eller förskollärare, säger Suzanne Lind.

– För det är ju så att om vi inte får tillräckligt med lärare och förskollärare så dör hela verksamheten ut!

Om ungefär ett år ska en ny utvärdering av försöket göras.

– Då hoppas jag att vi får med fler frågor om hur detta påverkar verksamheten på förskolorna. Den här gången var enkäterna ganska koncentrerade på utbildningsväsendet, säger Suzanne Lind.