Forskningsprojekt om lärande och förståelse. På Långmosseskolan och förskolorna Kanelgatan och Salviagatan använder pedagogerna bilderböcker för att inspirera barn att utforska naturvetenskapliga fenomen. I ett forskningsprojekt har de testat en ny modell som stimulerar barnens lärande och förståelse för naturvetenskap. Nu ska den spridas till fler skolor och förskolor.

Bilderboken Memmo och Mysen väntar på vintern av Emma Virke är en av bilderböckerna som givit inspiration till barns utforskande av naturvetenskapliga fenomen.

– Många förskollärare och lärare är osäkra på hur de ska jobba med läroplansmål som rör fysikaliska fenomen och kemiska processer, det visar Skolinspektionens rapporter. Därför har vi tagit fram modellen som vi nu vill sprida, säger Agneta Pihl, utvecklingsledare på förskoleförvaltningens utvecklingsenhet.

Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap (ULAN) är ett samverkansprojekt mellan universitet, förskola och skola (förskoleklass och årskurs 1). Målet har varit att utveckla en modell för undersökande läsaktiviteter för att fördjupa barns meningsskapande om böckers naturvetenskapliga innehåll.

Stort intresse för praktiknära forskning

Projektet är ett av cirka tio forskningssamarbeten som stadens skolor och förskolor deltagit i under de senaste åren inom ramen för ett samverkansavtal mellan universitet och kommuner, ULF-avtalet. Syftet är skapa mer praktiknära forskning med utgångspunkt i skolans och förskolans egna behov av kunskap om hur undervisningen kan utvecklas.

Intresset för att delta har varit stort från skolor och förskolor, berättar Mats Widigson, lektor vid Center för skolutveckling och en av ledamöterna i Göteborgs universitets ULF-kommitté.

– Praktiknära forskning sätter igång mycket utveckling i verksamheten medan de pågår. Det är en viktig effekt. Den lokala undervisningspraktiken blir mer forskningsnära och det vetenskapliga förhållningssättet sprider sig. Det visar sig i att man jobbar systematiskt och ställer nya frågor om sin verksamhet – vad kan vi utveckla och hur kan vi göra det?

Göteborgs stad bygger egen vetenskaplig arena

Praktiknära forskning kommer att öka framöver eftersom staten beslutat att satsa mer pengar på området. Göteborgs stads fyra utbildningsförvaltningar håller också på att bygga upp en egen vetenskaplig arena, där forskarutbildade lärare och förskollärare i staden ska bidra med vetenskapligt stöd och genomföra forskning i verksamheterna.

– Genom den vetenskapliga arenan får forskningen ett sammanhang där vi kan ta om hand om erfarenheterna och resultaten. Det ökar möjligheten att vi får till en bra spridning och leder till att vi får mer skolutveckling av forskningen vi är delaktiga i – så att den verkligen gynnar barn och elever, säger Mats Widigson.

Utställning pågår

Den 5-9 september hålls en utställning på Angereds bibliotek om forskningsprojektet Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap. Utställningen visar erfarenheter från forskningsprojektet som pågått i förskola, förskoleklass och år 1 i området Gårdsten. Här kan du få tips och idéer för hur du kan stimulera barns utforskande av naturvetenskapliga fenomen i vardagen, i samband med högläsning.

Foto: Salviagatans förskola