Översyn av farliga ämnen. Det finns stora brister i hanteringen av kemikalier i Göteborgs skolors kemiundervisning. Det visar en rapport som Göteborgs Stad tagit fram.

Ladda ner fapporten: ”Hur hanterar vi risker i kemin” (pdf)

– I vår stadsdel arbetar vi sedan i våras med att få bort farliga ämnen och förtydliga ansvarsfördelningen, säger Eva Petersson, områdeschef skola i Askim-Frölunda-Högsbo.

Översynen har skett inom ramen för projektet Ansvarsfull kemikalieanvändning för att ta reda på om Göteborgs högstadieskolor uppfyller miljö- och arbetsmiljölagstiftning samt stadens egna mål och styrdokument. Undersökningen har gjorts på uppdrag av Göteborgs stadsdelsförvaltningar och en rapport med resultaten presenterades i juni.

Sammanlagt har tolv skolor i samtliga stadsdelar inventerats och allvarliga brister har upptäckts på flera områden.

– Flera kategorier av ämnen som enligt nationella regler bör fasas ut har hittats på de flesta av skolorna. Dessutom hittade vi på tio av tolv skolor ämnen som är tillståndspliktiga enligt EU:s Reach-förordning. Eftersom skolorna saknar tillstånd innebär det ett brott mot EU-lagstiftningen, säger Hilma Samuelsson, som är en av två projektledare för Ansvarsfull kemikaliehantering.

”En onödig hälsorisk”
Ämnena är så kallade CMR-ämnen vilket innebär att de antingen är cancerogena, kan orsaka mutationer eller påverkar reproduktionsförmågan.

– Det innebär en onödig hälsorisk för både lärare och elever, säger Hilma Samuelsson.

Dessutom har många av de undersökta skolorna brister på andra områden, som exempelvis dokumentation, förvaring och avfallshantering.

Hilma Samuelsson tror att orsaken till de stora bristerna kan vara en kombination av flera faktorer.

– Många skolor är gamla, och man har kvar ämnen från en tid då man inte visste hur farliga de var. Många av de farliga ämnena vi hittat har nog inte använts så ofta utan mest stått och samlat damm. Dessutom finns det en brist på kunskap, tid och tydlig ansvarsfördelning, säger hon.

Lokala åtgärdsplaner
På de skolor som inventerades i studien har en lokal åtgärdsplan för att komma tillrätta med problem tagits fram. Dessutom har stadens samtliga rektorer och kemilärare bjudits in till en utbildning om säker kemikaliehantering i höst, i regi av projektet Ansvarsfull kemikaliehantering.

– Vi vill så klart att så många som möjligt ska komma på dess utbildningstillfällen, som vi anordnar i samarbete med Kemilärarnas resurscentrum och Center för skolutveckling, säger Hilma Samuelsson.

Skolchef välkomnar rapporten
Eva Petersson är områdeschef för högstadieskolorna i Askim-Frölunda-Högsbo och ansvarar för en av de skolor som inventerats. I och med att varje stadsdelsförvaltning ansvarar för sin egen verksamhet kan hon bara svara för situationen i Askim-Frölunda-Högsbo, men Eva Petersson tror att situationen i hennes stadsdel är ganska representativ för staden i stort.

– Vi välkomnar rapporten även om det så klart är tråkigt att så allvarliga brister är så pass vanliga. Jag delar uppfattningen att bristerna till stor del beror på brist på tid och otydlig arbetsfördelning. Kompetensen är ojämn och måste kontinuerligt stärkas och fyllas på. De kurser som staden kommer att ordna under hösten är ett steg i den riktningen, säger hon.

Ansvarig kemilärare utsedd
I Askim-Frölunda-Högsbo inleddes redan i våras en egen genomgång av situationen i stadsdelens kemiundervisning. Bland annat har en ansvarig kemilärare utsetts vid varje skola, som på uppdrag av rektorn ska se till att alla regler följs. Dessutom pågår ett arbete med att rensa ut farliga och otillåtna kemikalier.

– Vi ska ta bort allt som vi inte ska ha, se till att de ämnen vi har kvar förvaras korrekt, kontrollera säkerhetsutrustning och utbilda personalen. I vår stadsdel har vi redan börjat, och man ska också tänka på att det här är ett av syftena med att undersökningen gjordes från början.