Ny studie visar vad som krävs. Trygghet, trivsel, att vuxenvärlden samarbetar och tidiga insatser. Det är alla framgångsrika faktorer för att elever ska gå i skolan. Det visar en ny studie som funnit vad som förenar skolor med hög närvaro. Studien är en del av stadens satsning Jämlikt Göteborg.

Läs rapporten: Närvaro i skolan – Jämlikt Göteborg
Läs också:
Barnen i fokus på stor konferens om rättvisa livsvillkor [2016-11-14]
Göteborgs Stad satsar på fler familjecentraler [2016-11-15]
Se film om skolnärvaro,
”I en jämlik stad går alla barn och unga i skolan”

Skillnaden i att närvara i skolan eller inte skapar skilda livsförutsättningar. Närvaro bidrar till gymnasiebehörighet, vidareutbildning och arbete.

– Därför är det oerhört viktigt att vi tar reda på vad som krävs för att skapa skolnärvaro och stärka och stödja det arbetet.

40FE.jpg
Det säger Matilda Jansson är processledare inom Jämlikt Göteborg och har sammanställt en ny studie om skolnärvaro.

Hon har studerat ett antal skolor inom Göteborgs Stad med hög närvaro och funnit de gemensamma framgångsfaktorerna. Det handlar om en variation av olika insatser som kan sammanfattas i tre övergripande förhållningsätt. Tidiga insatser är en av dem.

Relationer ger stöd
– Det behöver inte bara betyda insatser som sätts in i en tidig ålder utan också att man agerar omedelbart när man ser tendens till frånvaro, oavsett hur gammal eleven är.

För att uppmärksamma ströfrånvaro i ett tidigt skede och motverka den krävs samarbete. Skolan behöver arbeta tillsammans med eleven, familjen, kultur och fritid, individ och familjeomsorg och föreningslivet för att stödja eleven.

Det gäller även att skapa en skolmiljö som stimulerar till närvaro. För det krävs relationsskapande arbete, att man har ett levande värdegrundsarbete och jobbar utifrån likabehandling.

– Arbetar man med den sociala miljön och bygger goda relationer mellan både vuxna och barn trivs eleverna och är trygga. Då blir det också roligt att lära sig och det bidrar till att eleven kommer till skolan.

Beredskap behövs
För att öka skolnärvaron krävs också ett systematiskt arbetssätt och en beredskap att hantera frånvaro.

– En handlingsplan gör att lärare, elever och föräldrar vet vad som gäller och vad de kan förvänta sig. Det skapar rutiner för uppföljning, samtal hem och samverkan.

Just att etablerat samarbete mellan alla vuxna i barnets vardag är kanske en av de viktigaste framgångsfaktorerna som skolorna i studien har gemensamt.

– Vuxenvärlden måste gemensamt signalerar att skolan utbildning, kunskap och lärande är viktigt, säger Matilda Jansson.

Rapporten ”Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs Stad, en studie i identifierade framgångsfaktorer” är en del av Jämlikt Göteborg.

63D2.jpg
Foto: Lo Birgersson