I dag börjar Skolinspektionen gå igenom all utbildningsverksamhet i Göteborgs Stad. Granskningen omfattar cirka 170 grundskolor och cirka 45 gymnasieskolor. Elevernas rätt till god utbildning i en trygg miljö står i fokus. Även förskolor, förskoleklass, fritidshem och vuxenutbildning ingår i granskningen som pågår 2011–2012.

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor i Sverige, kommunala och fristående, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten.

Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Tillsynen av skolorna i Göteborgs Stad pågår till hösten 2012. Senaste statliga tillsynen av skolorna gjordes för fem år sedan. Granskningen leds av Skolinspektionens avdelning i Göteborg.

– Varje dag går cirka 70 000 barn och ungdomar till skolan i Göteborg. Vårt uppdrag är att säkra deras rätt till utbildning i en trygg miljö. I detta uppdrag granskar vi bland annat hur rektorn leder och utvecklar skolan, hur det är med studiero och vilka kunskapsresultat eleverna når, säger Lena Dahlquist, enhetschef på Skolinspektionen.

Granskar fyra huvudområden

Under våren 2011 granskas gymnasieskolorna och vuxenutbildningen och under läsåret 2011–2012 är det dags för grundskolorna.

Skolinspektionens granskning omfattar också förskola, förskoleklass, fritidshem och vuxenutbildning.

Granskningen riktas in på fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten, lärandemiljö, samt enskilda elevers rätt. Underlag samlas in genom skolbesök, dokumentstudier, enkäter och intervjuer med bland annat elever, föräldrar, lärare, rektorer och politiker.

På Skolinspektionens webbplats finns mer information om hur granskningen går till. Det går också att följa granskningen på webbplatsen.

Samlad bedömning klar hösten 2012

När hela granskningen i Göteborgs Stad är klar kommer Skolinspektionen att fatta ett kommunbeslut med Skolinspektionens samlade bedömning av den kommunala utbildningsverksamheten.