Skolorna i västra Göteborg håller godkänd kvalitet. Men det finns områden där de måste bli bättre, till exempel arbetet med normer och värden och uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling. På 16 punkter får skolorna kritik för brister som måste åtgärdas inom tre månader.

Skolverkets rapport om tillståndet i grundskolor, förskolor och skolbarnomsorg i de sex stadsdelarna Askim, Frölunda, Högsbo, Styrsö, Tynnered och Älvsborg presenterades på måndagen.

Arbetet ingår i Skolverkets landsomfattande inspektion av cirka 6.000 skolor. Tidigare har rapporter presenteras för Hisingens skolor och för gymnasieskolorna i Göteborg.

Betygen på rikssnittet

– Vi ser inga generella kvalitetsskillnader mellan Väster och Hisingen, däremot mellan enskilda skolor. Det finns en del skolor som man bör ta sig an bättre, säger Maria Mindhammar, chef för Skolverkets enhet i Göteborg.

På en punkt har Skolverket dock sett en skillnad mellan Hisingen och västra Göteborg. I de västra stadsdelarna är det vanligare med avgifter för resor, utflykter och annat, något som debatterats på sistone.

Skollagen säger ju att grundskolan skall vara avgiftsfri. Men någon exakt gräns för vilka mindre summor som ändå kan accepterats vill Skolverket inte ange.

– Nu påpekar vi att kommunen centralt bör ta tag i avgiftsproblemet och återkomma till oss, något som många andra kommuner nu gör, eftersom detta är ett övergripande problem, konstaterar Maria Mindhammar.

Skolorna i väster får alltså godkänt på de flesta områden. Betygen ligger i stort sett på riksgenomsnittet, skolorna är överlag trygga arbetsmiljöer och personalen arbetar målmedvetet mot kränkande behandling och mobbning.

Brister i kvalitetsredovisningarna

Men mycket kan bli bättre, till exempel elevers och föräldrars inflytande samt uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling, särskilt vad gäller andra ämnen än svenska, matematik och engelska.

De 16 punkter där Skolverket riktar kritik mot skolorna handlar bland annat om att elever i behov av särskilt stöd inte får det och att kvalitetsredovisningar är otillräckliga eller saknas helt.

– Att följa upp elevernas kunskapsutveckling och att kvalitetssäkra betygssättningen är viktigt. Liksom kvalitetsredovisningarna, där är det faktiskt dåligt fortfarande, säger Maria Mindhammar.

Många skolor i Göteborg har de senaste åren arbetet med en särskild pedagogisk utvärdering, Kvalitetsdialogen. Men det innebär inte att man slipper kravet på en kvalitetsredovisning.

– Nej, så är det inte. Lagen säger att varje skola ska ha en kvalitetsredovisning, konstaterar Maria Mindhammar.

Tar för lätt på ”elevens val”

I Tynnered upptäckte inspektörerna att eleverna inte får undervisning i grundskolans samtliga ämnen och inte får den undervisningstid tid de är berättigade till. Det handlar om ämnena elevens val, teknik samt hem- och konsumentkunskap.

– Här råder oklarhet på skolorna om vad som gäller, trots att det står tydligt uttryckt i kursplanerna, säger Kjell Ahlgren som inspekterat Tynnered.

– I Tynnered har skolorna alltså olika timplaner. Att det skiljer inom Göteborg är konstigt nog, men att det skiljer inom en stadsdel är ännu knepigare.

Vad det gäller elevens val tycks många skolor ta för lätt på ämnet. De ordnar inte elevens val så att ämnet ”fördjupar och breddar elevernas kunskaper” och skolorna erbjuder inte heller ett allsidigt urval av ämnen.

För långa förskoleköer

På Önneredsskolan klagade eleverna över att kartorna var föråldrade. Inspektörerna konstaterade att det på väggarna hängde kartor som fortfarande delar upp Europa i öst och väst och där Sovjetimperiet levde kvar.

– Detta torde föra med sig svårigheter att bibringa eleverna en relevant uppfattning av världsdelen, skriver inspektörerna.

Bekymret med alltför långa köer till plats i förskolan är också ett ämne för kritik. Askim, Frölunda och Älvsborg fullgör fortfarande inte sin skyldighet på den punkten.