Utbildningsdag i Centrum. Skolan har en viktig roll när det gäller att upptäcka och stödja ett barn som är utsatt för hot och våld i hemmet. Nu utbildar stadsdelsförvaltningen Centrum all sin skolpersonal i ämnet.

Barn som far illa av våld och förtryck i hemmet reagerar olika. En del blir utåtagerande medan andra kanske vänder sig inåt. Skolan är en viktig arena att upptäcka våld, men också att stödja drabbade och förebygga så att våld inte uppstår.

– Göteborgs Stad har beslutat om en gemensam plan om våld i nära relationer där personal inom utbildningssektorn är prioriterade. I höstas gick all vår förskolepersonal, cirka 280 personer, utbildningen och även fritidshemmens personal har fått en halvdagsutbildning. Nu har turen kommit till skolans personal, säger Eva Jakobsson, planeringsledare på sektor utbildning i stadsdelen Centrum.

Tryggare att ta tag i problemet
Skolan är skyldig att agera om man misstänker att ett barn far illa. Genom ökad kunskap om våld i hemmet och hedersnormer hoppas man att skolpersonal lättare ska upptäcka om någon är utsatt för våld, men också blir tryggare i att ta tag i problemet.

Inbjudna att föreläsa är Dialoga som ska berätta om hur våld i nära relationer ser ut, hur man kan se tecken på det, men också vad som finns att göra när man upptäcker att ett barn är utsatt. På eftermiddagen kommer representanter från Gryning Vård att informera om hedersrelaterat våld och förtryck. Hur kan vi förstå att det handlar om hedersrelaterat våld och förtryck och hur kan vi bäst stödja dessa barn och unga?

– Vi ska inte bara se och reagera om någon far illa. En viktig uppgift för skolan är att arbeta med barnkonventionen, värdegrunder och normer. Vad är okej, och vad är inte okej i relationen mellan människor. Skolan ska erbjuda en trygg miljö så att eleverna känner att de är sedda och lyssnade på, säger Eva Jakobsson.

En hjälp för skolornas värdegrundsarbetePå plats finns också representanter från individ och familjeomsorgen för att berätta om hur de arbetar vidare med familjerna om skolans personal gör en anmälan.

– Vi hoppas att utbildningsdagen blir en hjälp på vägen i skolornas värdegrundsarbete och med att förebygga våld. En hel del tankar och arbete tog fart ute på förskolorna efter deras utbildning i förra hösten, säger Eva Jakobsson.