Nationellt erfarenhetsutbyte i Göteborg. Genom satsningen Skolfam får familjehemsbarn stöd att lyckas i skolan – och därmed också bättre chanser att klara sig i vuxenlivet. I slutet på den här veckan, den 8-9 september träffas Skolfam-team från hela landet i Göteborg för att utbyta erfarenheter.

Det startade som ett projekt i Helsingborg för drygt tio år sedan och nu har arbetsmodellen spridit sig till 26 kommuner, bland annat Göteborg. Bakgrunden är forskning som visar att barn som klarar sig bra i skolan också har bättre förutsättningar i vuxenlivet. Skolframgång är en friskfaktor och skolmisslyckande en riskfaktor.

Arbetsmodellen SkolFam är ett förebyggande arbete som inriktar sig på att ge barn i familjehem så goda skolresultat som möjligt – utifrån varje barns egna möjligheter.

– Vi nöjer oss inte bara med att barnen får godkända betyg. De ska nå resultat utifrån sina förutsättningar. Har barnet hög begåvning, ska målet också vara höga betyg, säger Malin Francen Olinder, psykolog i Skolfam Västra Hisingen.

Rätt form av stöd och utmaningar
Runt barnets skolgång samlas ett team bestående av psykolog, specialpedagog, barnsekreterare och familjesekreterare. Teamet gör en kartläggning av barnets färdigheter genom tester, samtal och observationer. Allt i syfte att kunna sätt in rätt form av stöd och utmaningar. Utifrån resultaten görs tillsammans med barnet, skolan och familjehemmet en handlingsplan.

– Planen kan innehålla olika typer av insatser från stort till smått. Visar testet att barnet har god verbal förmåga, men inte är så bra i svenska, behövs kanske särskilda insatser där. Ibland kan det handla om kunskapsluckor på grund av missad skolgång, berättar Malin Francen Olinder.

Kan se stor skillnad
Handlingsplanen följs sedan upp kontinuerligt till barnet går ut nian.

– Vi har goda samarbeten med skolorna och ser att det blir mer fokus på barnet och hens utbildning. Erfarenheterna från Skolfam-projektet i Helsingborg visar också att inte bara skolresultaten hade höjts efter två år – barnets begåvning hade också utvecklats. Vi borde alltså sätta mål efter barnens potentiella kapacitet, säger Malin Francen Olinder.

I Göteborg startade arbete med Skolfam i Angered för 2010 och nu arbetar alla stadsdelar enligt modellen, om inte i samma omfattning. Nio team med drygt 230 barn ingår i dag i arbetet.
8–9 september samlas Skolfam-team från hela landet för konferens i Göteborg.

– Det är ett mycket värdefullt att vi kan dela med oss av våra erfarenheter till varandra, säger Malin Frances Olinder.