Som första storstadskommun ska Göteborg under nästa läsår få alla sina 225 skolor granskade av skolverket. Inspektionen gäller både förskolor, grundskolor, särskolor, gymnasier, gymnasiesärskolor och friskolor. Skolverkets inspektörer ska bedöma elevernas kunskaper, arbetsmiljö och delaktighet och hur styrning, ledning och kvalitetsarbete fungerar på skolan.

– Alla kommuner ska gås i genom. Vi har inte haft någon tillsyn i Göteborg på länge så vi har bestämt oss för att göra detta nu, det var nog fyra eller fem år sedan sist, säger Maria Mindhammar, enhetschef på skolverket i Göteborg.

På uppdrag av regeringen

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra utbildningsinspektion i samtliga kommuner och skolor i Sverige med början hösten 2003.

Det nya är att inspektörerna nu också ska granska kvaliteten på undervisningen. Tidigare gjordes tillsyn på hur kommunerna efterlevde skollagen. Under en sexårsperiod skall samtliga kommuner och skolor ha inspekterats.

Börjar i augusti

– Vi besöker alla skolor. Inspektörerna är minst två, är skolan större så kan det bli fyra personer. Vi ska bland annat följa lektioner, titta på dokument och intervjua lärare och elever. Sen kommer vi att komma med en bedömning av varje skola på ett antal punkter, säger Maria Mindhammar.

– Vi försöker hinna med detta på ett läsår, det är tanken i alla fall. Vi börjar i augusti, säger Maria Mindhammar.

För varje skola skriver skolverket ett utlåtande där inspektörerna dels lämnar kritik, dels visar på utvecklingsområden. De ska också påpeka om skolan bryter mot skollagen på någon punkt.

– Där inspektörerna tycker att det inte stämmer gentemot lagen, där följer vi upp inom tre månader, säger Maria Mindhammar.

”Hjälp till självhjälp”

Skolverket har redan haft inledande samtal med kommunledningen som ser positivt på den kommande granskningen.

– Vi välkomnar den här inspektionen. Vi ser att den kan vara en hjälp till självhjälp och kan leda till utveckling. Vi kommer troligen att få en lista på åtgärder för varje förvaltning där vi inom ett år ska redovisa förslag på hur skolorna ska förbättras, säger Anne Söderberg som är chef för stadskansliets grupp för utbildningsfrågor.

– Inspektionen gäller alla skolformer så det faktum att vi inte uppfyller lagens krav att tillgodose behovet av förskoleplatser kommer också att ifrågasättas, säger Anne Söderberg.

Viktigt med återkoppling

Hittills har ett antal mindre kommuners skolor granskats på det här sättet, bland annat i Vårgårda, Lekeberg, Kalmar och Oskarshamn. Göteborg är första storstadskommun som inspekteras.

– Det tar väldigt lång tid att gå igenom Göteborgs kommun så det viktiga är att varje enhet får en så snabb återkoppling som möjligt, så att man kan börja ett förbättringsarbete, säger Anne Söderberg.

Rapport i slutet av nästa år

Friskolorna kommer också ingå i inspektionen och där får respektive huvudman en rapport på samma sätt som Göteborgs kommun.

– Det blir lika för alla, och det är samma grupp som genomför inspektionerna så det blir likvärdiga bedömningar, säger Anne Söderberg

Inspektionerna ska sammanfattas i en övergripande rapport för hela kommunen. Slutrapporten beräknas vara klar till årsskiftet 2005/2006.