Det går att flytta universitetet från centrum till förorten och samtidigt uppnå målen för högre utbildning. Det visar en färsk utvärdering av Multiversitetet i Lärjedalen – en socionomutbildning som länkar ihop teorin med praktisk verklighet.

På Multiversitetet utbildas blivande socionomer under några terminer i början av sin utbildning.

Under denna tid har studenterna regelbunden kontakt med arbetslivet – skolor, mansjour, socialkontor, barnavårdscentraler eller äldreomsorg. Tanken är att den traditionella uppdelningen mellan teori och praktik ska överbryggas.

Docent ger väl godkänt

Sedan starten för närmare 20 år sedan har nio utbildningsgrupper utbildats i samarbete med föreningsliv och offentlig sektor, först i Lövgärdet och senare i Hammarkullen, Hjällbo och Eriksbo.

Men vad händer när universitetet flyttar till förorten? Kan målen för högre utbildning uppnås när undervisningen sker nära de verksamheter som de studerande planerar att jobba inom?

Claes Alexandersson, docent i pedagogik, har utvärderat Multiversitetets pedagogiska verksamhet utifrån studenternas perspektiv. Han ger väl godkänt.

Kan möta förändringar

Studenternas självständiga förmåga att göra kritiska bedömningar och att urskilja, formulera och lösa problem utvecklas.

Dessutom övar de sin förmåga att utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper i området. De klarar också av att möta förändringar i arbetslivet och att följa kunskapsutvecklingen.

Däremot är Multiversitetet, enligt rapporten, mindre bra på att lära studenterna att söka och värdera kunskap på en vetenskaplig nivå.

Fotnot:
Multiversitetet är ett samarbetsprojekt mellan stadsdelen Lärjedalen och institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.