Del av lyft för Västra Göteborg. Särskilda pedagoger som jobbar för att utveckla förskolebarnens språk. Det är en av sju satsningar i Västra Göteborg för att utjämna skillnader i invånarnas livsvillkor och hälsa. På Skattegårdsvägens förskola jobbar Emelie Stavholm, en av tio språkpiloter.

− Det handlar om att hitta sätt att öka medvetenheten kring barns språkutveckling bland våra kollegor, inte om att vi som språkpiloter ska komma med en ”easy fix”, säger Emelie Stavholm, förskollärare och sedan september även språkpilot på Skattegårdsvägens förskola.

Hon säger att ett språkutvecklande arbetssätt ska komma alla barn till godo. Även om det är extra värdefullt för den stora andel flerspråkiga barn som finns i stadsdelen.

− På vår förskola är det 30 procent av barnen som är flerspråkiga, säger hon.

Språkprat var tredje vecka
Språkpiloterna i Västra Göteborg arbetar på olika förskolor, men har en träff varannan vecka. Däremellan sker arbetet på den egna arbetsplatsen.

På Skattegårdsvägens förskola har personalgruppen avsatt tid var tredje vecka för att kunna diskutera en språkfrågeställning.

− Det kan till exempel vara diskussioner kring vad vi egentligen menar med flerspråkighet eller hur miljön på förskolan ser ut i förhållande till språkutveckling, säger Emelie Stavholm.

Sju olika insatser i stadsdelen
Satsningen på språkpiloter handlar om att språket är en nyckel till att lyckas i skolan och även senare i livet. Ytterligare sex insatser ingår i Västra Göteborgs kraftansamling för att förbättra invånarnas möjligheter och utjämna de olikheter som finns.

Andra exempel är att fokusera på jobb till föräldrar, stöd för unga att lämna en kriminell bana och olika sätt att ta tillvara engagemanget hos de som bor i stadsdelen.

− Vi arbetar ständigt med att ge alla människor lika möjligheter att utvecklas, säger Maria Lejerstedt, stadsdelsdirektör i Västra Göteborg, och fortsätter:

− Dessvärre är det en fråga som inte är enkel att lösa på egen hand. Nu fördjupar vi ett antal satsningar där vi vill samarbeta med allt från civila samhället till offentliga organisationer och företag.

Rapport visar på skillnader
Ungefär 10 miljoner har Västra Göteborg budgeterat till det här arbetet under 2014 och 2015.

Bakgrunden är bland annat rapporten ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg” som kom förra våren och som visar på stora skillnader mellan både områden och olika grupper i staden.