Central funktion för samarbete och dialog. Cirka 10 000 elever i Göteborg går i fristående grundskolor. Det är Göteborgs Stads ansvar att se till att alla elever har en bra skolgång. Sedan årsskiftet finns därför en central funktion inom staden för insyn i de fristående grundskolorna.

– Det handlar om att från stadens sida skapa ett bättre samarbete och dialog med dessa friskolor och även få ökad kunskap om deras verksamheter, säger Maria Gustavson, planeringsledare.

Större likvärdighet och tydlighet
Förhoppningen är också att det blir enklare för de cirka 40 fristående grundskolorna i Göteborg som nu får en tydlig kontakt till kommunen.

Tidigare har ansvaret legat på respektive stadsdel. Med en central funktion får stadsdelarna avlastning samtidigt som det blir en större likvärdighet och tydlighet i arbetet med de fristående grundskolorna. Tjänsten är placerad i stadsdelen Centrum, under enheten för fristående verksamheter.

– Det var naturligt att placera verksamheten där, eftersom enheten för fristående verksamheter arbetar med tillsyn av de fristående förskolorna säger Maria Gustavson, och fortsätter:

– Även om det är stor skillnad mellan insyn och tillsyn så handlar insyn till viss del också om att granska friskolorna för att få en fördjupad kunskap om dem.

Dialog kring nyanlända
Maria Gustavson började sin tjänst i januari och kom då från statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. I början av april träffade hon ett tjugotal företrädare för fristående grundskolor i staden. En av dem var Johannes Lyche, rektor på Brandströmska skolan, som menar att Göteborgs Stad och de fristående skolorna har ett gemensamt ansvar för stadens alla barn och att man kompletterar varandra på ett bra sätt.

– Genom en bättre kunskap och förståelse för varandras verksamheter så tror jag att vi kan hjälpa och stötta varandra på ett bättre sätt. Där tror jag att insynsfunktionen kan spela en viktig roll, säger Johannes Lyche.

En del i uppdraget är att skapa en dialog med de fristående grundskolorna om att ta emot nyanlända elever. Något som Maria Gustavson hoppas kommer att märkas framöver.

– En del friskolor har lång erfarenhet av att ta emot nyanlända elever och har även tagit emot många under den senaste flyktingstömmen. Men många fristående grundskolor har inga nyanlända alls eller enbart några enstaka elever. Ett hinder är att de har kö till sina skolor. Men om regelverket ändras i juli i år så kommer det förhoppningsvis att se annorlunda ut i framtiden.