Trivsel, trygghet och delaktighet. Nu ska det bli lättare att se brister och förtjänster hos de olika skolorna inom Göteborgsregionen och det ska bli lättare välja skola. För första gången någonsin kommer skolelever inom Göteborgsregionen att kunna svara på samma enkät om vad de tycker om sina skolor.

I den nya enkäten kan eleverna fylla i om de instämmer helt med ett påstående eller inte alls utifrån en fyrgradig skala. Frågeområden är trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljö, kunskap och lärande, samt bemötande. Enkäten är webbaserad och kopplad till varje enskild klass. Inom klassen är eleverna anonyma.

– Det primära syftet med enkäten är att öka kvalitén i verksamheten. Det kommer bli lättare för en rektor att se vad en skola behöver förbättra: om eleverna till exempel vill ha mer inflytande. Men även politikerna kommer att ha lättare att få en helhetsbild över skolorna, säger Margrethe Kristensson, projektledare inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

Åldersanpassad enkät
Ytterligare en vinst med undersökningen är att elever och föräldrar lättare kommer att kunna jämföra olika skolor. I synnerhet gäller detta kanske valet av gymnasieskola där ungdomar sedan 1998 fritt kan välja skola inom hela regionen. Fram till nu har de olika kommunerna inom GR haft olika enkäter, med olika frågor och med olika antal svarsalternativ, vilket har gjort dem svåra att jämföra med varandra.

– Men även inom grundskolan i Göteborg är det enkelt att välja en annan skola än den anvisade. Alla barn i Göteborg har skolkort och oftast finns det plats på skolorna. Nu kommer föräldrar och barn lättare kunna se vad barnen själva tycker om olika skolor, säger Margrethe Kristensson.

Undersökningen som kommer att vara åldersanpassad startar vecka 9 och att avslutas vecka 13. Gemensamt för alla kommuner är att årskurs 2, 5 och 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet får fylla i enkäten. Men det finns också tilläggstjänster. En sådan som Göteborgs kommun har köpt är att alla årskurser inom grundskolan kommer att få fylla i enkäten.

Inga stora kostnader
Margrethe Kristensson menar att vinsterna är stora och kostnaderna relativt små i jämförelse med tidigare enkätundersökningar.

– Jag vill inte precisera med kronor och ören, men genom att vi har en gemensam upphandling med regionens övriga kommuner och genom att enkäten är webbaserad kan jag säga att det kommer att bli mycket billigare, säger Margrethe Kristensson.

Enkäten genomförs på uppdrag av Utbildningsgruppen. Det är GR´s politiska styrgrupp för utbildningsfrågor och i den gruppen finns representanter från Göteborgs Stad och från kranskommunerna. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i sin helhet på GR´s hemsida och på skol- och kommunnivå på varje enskild kommuns hemsida.