Bara var femte elev som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg har fått ett fullgott åtgärdsprogram upprättat. Det visar den rapport som stadsrevisionen nu sammanställt efter en granskning av 40 skolor i Göteborgs samtliga 21 stadsdelar.

I en ny rapport riktar stadsrevisionen skarp kritik mot skolorna i Göteborg och deras sätt att hantera elever utan fullständiga betyg. Flera av stadens grundskolor är dåliga både på att upprätta åtgärdsprogram och på att dokumentera de stödåtgärder som genomförs.

Nästan 80 procent ej lagenliga

Granskningen omfattar cirka 160 elever som våren 2006 gick ut nian utan godkända betyg från 40 olika Göteborgsskolor.

– Vi har undersökt om skolorna har gjort de insatser som lagen kräver. Det visade sig att i nästan 80 procent av fallen så har de inte det, säger Pär Lindén, granskningsansvarig på stadsrevisionen.

Vissa skolor helt utan program

Han påpekar att det rör sig om allt från mindre missar till riktigt allvarliga brister. En del åtgärdsprogram saknar uppföljningar, andra har inga tydliga mål.

– I nästan 40 procent hade eleven inget åtgärdsprogram över huvudtaget, och det är naturligtvis allvarligt. Ungefär hälften av fallen visar allvarliga fel och brister. Det finns några skolor som inte har upprättat ett enda åtgärdsprogram, säger Pär Lindén.

Följer upp med ny granskning

Stadsrevisionen riktar sin kritik mot stadsdelsnämnderna, vars ansvar är att följa upp och säkerställa att skolverksamheten fungerar. Ytterst är det skolornas rektorer som är ansvariga.

– På lite längre sikt kommer vi att följa upp den här rapporten med en ny granskning. Redan nu har vi begärt in en redovisning från stadsdelsnämnderna där de ska beskriva vad de tänker göra åt det här, säger Pär Lindén.

Fotnot:
Göteborgs kommunfullmäktige har formulerat följande så kallade prioriterade mål: ”Unga människor har behov av en bra kunskapsgrund, därför ska andelen med godkända betyg öka.”
Under 2006 har stadsrevisionen med utgångspunkt i lagstiftning och skolverkets rekommendationer granskat hur stadsdelarna arbetar för att nå kommunfullmäktiges mål.