Personal och chefer från en rad stadsdelar påbörjar på måndag en utbildning för att motverka traditionella könsmönster bland pojkar och flickor på Göteborgs Stads förskolor. Deltagarmässigt är det den största utbildningen i jämställdhetsfrågor som staden någonsin gjort. Den handlar om att få personalen att fundera på sitt eget synsätt och värderingar och synliggöra hur de jobbar med barnen.

– Skolor och förskolor har ett uppdrag via skollag och läroplan när det gäller jämställdhet som man idag inte uppfyller. Det behöver göras mycket mer satsningar för att vi ska uppfylla vårt uppdrag, säger Inger Rydström som ansvarar för Göteborgs Stads övergripande jämställdhetsarbete.
ADC_7.jpg
Utbildningsprojektet kallat ”Jämt i Göteborg” ska lyfta fram förskolepersonalens betydelse för hur barnens könsidentitet formas och utvecklas i förskolorna. Utbildningen går ut på att med kunskapens hjälp försöka synliggöra de normer, värderingar och förväntningar som möter flickor och pojkar i förskolorna. Medvetenheten hjälper deltagarna att se de ojämställdheter, traditionella synsätt och värderingar som finns och som de då ska försöka ändra på.

Bryta könsmönster

– Ett tidigt könsstereotypt handlingsmönster får betydelse för hur flickor och pojkar formar sin framtid. Om vår förskolepersonal utvecklar sin egen förmåga att se och förstå vad traditionella könsmönster innebär och hur de själva både bidrar, men också kan bryta mönstren, finns förutsättningar att ge både flickor och pojkar möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar av stereotypa könsroller, säger Inger Rydström.

Hon menar att förskolorna oftast uppfattas som könsneutrala. Men samtidigt är de enligt Inger Rydström en spegling av samhället i stort. Omfattande forskning konstaterar att samhället idag på många sätt är ojämställt. Dagens situation mellan könen uppfattas som självklar och naturlig för de flesta.

– Det är svårt att se ojämställdheter när man inte vet hur alternativet ser ut. Det handlar inte om att hitta syndabockar, utan om att, med den kunskap som finns, sträva efter att på olika plan arbeta för ett mer jämställt samhälle. Jämställdhet är ytterst en fråga om demokrati och värdegrund, säger Inger Rydström.

Hon anser att det är bland de små barnen i förskolan man ska börja med jämställdhetsarbetet.

Handlar inte om hårband

– Flickorna ska fortfarande vara flickor och pojkarna pojkar. Det handlar inte om rosa hårband eller inte. Det handlar om att arbeta kompensatoriskt. De svagare sidorna hos varje barn, oavsett kön, ska förstärkas.

Enligt forskning är ofta pojkar sämre på inlevelseförmåga och att uttrycka sina känslor. Flickorna är sämre på att sätta gränser och stå för sina egna åsikter.

Omfattande utbildning

Omkring 100 personer, personal och chefer från drygt ett tjugotal förskolor runt om i hela Göteborg, deltar i utbildningen. Det betyder att det är ett stort antal barn och föräldrar i Göteborgs förskolor och förskoleklasser som kommer att beröras av pedagogernas reflektion kring kön och genus i det vardagliga pedagogiska arbetet på förskolorna.

Intresset har varit större än antalet kursplatser. Satsningen invigs av Frank Andersson, kommunalråd med ansvar för förskola och skola, vid den första föreläsningen på måndag. Då talar Annika Månsson, pedagog vid lärarutbildningen vid Malmö högskola, bland annat om vad barnen lär sig om att vara pojkar och flickor i förskolan.

Får egna handledare

Kursen är en kombination av föreläsningar och seminarier där en rad experter inom området deltar och av handledning av personalen. Varje arbetslag från de förskolor som deltar får en egen handledare som ska hjälpa personalen att se hur de jobbar idag och hur de skulle kunna jobba på ett annat sätt. Utbildningen ska pågå över lång tid, fram till juni 2004.

– Det är den största satsningen som riktas till förskolepersonal inom Göteborgs Stad på mycket länge, säger Inger Rydström.

Fler satsningar

Det kommer fler satsningar inom jämställdhet i Göteborgs Stad enligt Inger Rydström.

– Vi startar med förskolan och arbetar för fler satsningar på jämställdhet riktade till fler områden.

Just nu är det mycket fokus på jämställdhetsfrågor inom skola och förskola. Regeringen avsatte nyligen drygt tolv miljoner kronor för att främja jämställdheten i förskolan. En jämställdhetsdelegation för förskolan bildas också nu under hösten.