Göteborgs Stad satsar stort på att utbilda skolpersonal i den nya lagen om likabehandling i skolorna. I vår ska 800 rektorer, lärare, kuratorer och skolsköterskor "gnuggas" under 20 halvdagsseminarier. Det första äger rum 6 mars och nästan samtliga platser är redan bokade.

– Det har varit ett stort tryck, vi har långa köer för att få vara med, säger Elsi-Brith Jodal, chef för stadskansliets center för skolutveckling.

Gemensam syn på handläggningen

Center för skolutveckling arrangerar utbildningen tillsammans med stadskansliets juridiska enhet och mångfaldsenhet.

Seminarierna vänder sig både till personal i kommunala skolor och friskolor.

– Lagen i sig är inte så märkvärdig, men det är en ganska komplex handläggning, så nu vill vi få till stånd en gemensam syn på hur ärendena ska hanteras, säger Elsi-Brith Jodal.

Till exempel kan elever anmäla kränkande behandling eller diskriminering till flera olika ställen, även om de ska hanteras enligt samma lag.

Utgår från att elevens berättelse är korrekt

– Beroende på om man anmäler till Skolverkets barn- och elevombud eller Diskrimineringsombudsmannen handläggs fallen på olika sätt. Om man inte känner till det ute på skolorna, kan det vara väldigt förvirrande, säger Elsi-Brith Jodal.

Den nya lagen utgår också från att elevens berättelse om mobbing eller annan kränkning är korrekt.

– Enligt lagen är det barnets version som gäller, såvida inte motsatsen kan bevisas. Här behöver rektorer och andra på skolorna jättemycket kunskap för att kunna hantera lagen på ett riktigt sätt, säger Elsi-Brith Jodal .

Alla skolor ska ha likabehandlingsplan

Tolv av seminarierna, med 600 deltagare, är inriktade på lärare och skolhälsopersonal, medan de övriga åtta är upplagda speciellt för rektorer, cirka 200 personer.

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft 1 april förra året. Den som utsätts för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder har möjlighet att få skadestånd.

Lagen stadgar också att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan med rutiner för skolans beredskap, tillsyn och ansvarsfördelning.