Tolv barnskötare från förskolor i nordöstra Göteborg tog i veckan examen som förskollärare, efter att ha gått igenom en ovanlig form av vidareutbildning. De har varit tjänstlediga för studier, men ändå i hög grad varit kvar på sina arbetsplatser.

Det råder brist på utbildade förskollärare i stadens barnomsorg. Målsättningen är att 65 procent av personalen ska ha en sådan examen, men i dagsläget ligger siffran bara på drygt 50 procent.

Även arbetsplatsen utvecklas

En metod för att öka andelen är att låta barnskötare med gedigen yrkeserfarenhet vidareutbilda sig. Särskilda högskolekurser för detta har inrättats under senare år.

Men för två år sedan startades ett pilotprojekt med en ny typ av vidareutbildning, som inte enbart innebär att individen ökar sin kompetens. Även arbetsplatsen utvecklas. Det handlar om en unik kombination av två utbildningskoncept: Validering och aktionslärande.

Validering innebär att den enskilde studentens tidigare arbetslivserfarenhet och övriga kunskaper definieras och värderas under utbildningens gång. Därmed behöver den studerande bara läsa in eller genomföra de delar av studierna som fattas i det individuella fallet.

Har handledare som bollplank

Aktionslärande betyder att studierna till stor del utgår från verkliga situationer på de studerandes egna arbetsplatser. Under projekttiden har de fjorton barnskötarna varit tjänstlediga för studier en dag i veckan och arbetat de övriga fyra. Men i realiteten har arbete och studier gått in i vartannat under hela veckan.

– Den stora skillnaden jämfört med normal vidareutbildning är att det i det här projektet har skapats ett lärande även på arbetsplatsen i stort, säger Yvonne Bergström, planeringsledare på Stadskansliets personalenhet.

– Rektorerna har exempelvis varit involverade i utbildningen och varje student har haft en egen handledare på arbetsplatsen, det vill säga en utbildad förskollärare som fungerat som stöd och bollplank.

De barnskötare som ingått i pilotprojektet arbetar alla på förskolor i de fyra stadsdelarna i nordost. De valdes ut eftersom andelen utbildade förskollärare generellt ligger lågt där.

Utvärderas nästa år

Enligt Yvonne Bergström finns det ett stort intresse för denna typ av utbildning även i andra delar av Göteborg, både från arbetsgivarhåll och från enskilda barnskötare.

Närmast ska pilotprojektet utvärderas. En fortsättning skulle kunna komma igång under 2008.

– Vi har också funderingar på att eventuellt använda samma utbildningsmodell på andra områden. Det som ligger närmast till hands är att vidareutbilda undersköterskor inom hemsjukvården till sjuksköterskor, säger Yvonne Bergström.

Fotnot:
ALV-projektet (Aktionslärande validering) är en samverkan mellan Högskolan i Borås, Centrum för aktionslärande i Sverige och Valideringscentrum samt Göteborgs Stad, Lerums kommun och Borås kommun. De båda sistnämnda kommunerna hade vardera med sju studerande i projektet. Inför framtiden diskuterar Göteborgs Stad med såväl Högskolan i Borås som Göteborgs Universitet.