Projekt för fler elever med godkända betyg. I vinter blir hundratals elever i Göteborgs grundskolor Framtidsambassadörer och jobbar med att hitta lösningar på verkliga hållbarhetsutmaningar. Hållbara hav är första ämnet i projektet som är en del av fokusåret Kunskap och upplysning inför Göteborgs 400-årsjubileum. 

Först ut är 150 elever från sex olika klasser i årskurs 4–6 runt om i Göteborg. I november startade de sina arbeten och tog sig an utmaningar kopplade till havet. Utgångspunkten är det globala hålbarhetsmålet nr 14 om hav och marina resurser och tanken är att eleverna ska arbeta med verkliga utmaningar för att bättre förstå sin samtid och omvärld.

– Jag tror att om man jobbar problemorienterat och med verkliga utmaningar så skapar man lättare ett engagemang och entusiasm för ämnet. Tanken är ju att vi med projektet ska stärka elevernas kunskaper i naturvetenskap och teknik, säger Christian Westerberg, projektledare på Näringslivsgruppen och processledare för fokusåret Kunskap och Upplysning inför Göteborg 400-årsjubileen 2021, Göteborg & Co, som är en av parterna i projektet.

Visualisering och VR
Under några veckors tid får eleverna arbeta med naturvetenskapliga begrepp som ekosystemtjänster, fotosyntes och näringskedja och de får en naturvetenskaplig förståelse i hur allt i naturen hänger samman. De utvecklar och testar olika lösningar på utmaningarna både i sina klassrum och på Universeum – där de bland annat får del av teknik som visualisering och VR, Virtual Reality.

Syftet med Framtidsambassadörerna är inte bara att stärka elevernas kunskap och kompetens, utan också ökad likvärdighet i staden och att fler ska klara grundskolan med godkända betyg.

− Framtidsambassadörer är ett spännande exempel på hur samverkan över gränser och innovativa lärandeprocesser kan bidra till att ge elever i grundskolan hållbara kunskaper och digitala verktyg att arbeta med vår tids stora frågor. Med Framtidambassadörer hoppas vi kunna vara en del av att stärka måluppfyllelsen och bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Christian Westerberg.

Kropp, hälsa och rymden
Under läsåret 2019/2020 utvecklas projektet med 16 nya klasser och två ytterligare koncept ”Kropp och hälsa” (årskurs F–3) och ”Rymden” (årskurs 6–9). Parallellt utvecklas också fler koncept som kommer sätta igång läsåret 2020/2021.

Under jubileumsåret 2021 når projektet sin kulmen och där Framtidsambassadörernas arbeten och bidrag till framtiden ska manifesteras och presenteras på något sätt.

– Vår förhoppning är också att Framtidsambassadörer ska bli en metod som kan nyttjas i större skala, säger Christian Westerberg.

Projektet är ett samarbete mellan av grundskoleförvaltningen i Göteborg, Universeum, Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum 2021 på Göteborg & Co.