Första rapporten i sitt slag i Göteborg. Vad behöver Göteborgs Stad utveckla för att säkra en trygg och inkluderande skolmiljö? Unga i högstadiet och gymnasiet kan nu svara på en anonym enkät fram till den 31 december. Syftet är att få fram en aktuell lägesbild som blir underlag i Göteborgs Stads fortsatta arbete med att förbättra hbtqi-personers villkor.

Johanna Waara, planeringsledare för lägesrapporten om hbtq och skola på stadsledningskontoret.

Du kan svara på enkäten här:
Gör din röst hörd om hbtqi och skola

Uppdraget om skolan kommer från kommunfullmäktige. Undersökningen som genomförs av stadsledningskontoret blir den första i sitt slag i Göteborg.

2014 presenterades rapporten Normbrytande liv och för att ge en uppdaterad bild av om och hur hbtqi-personers villkor har förändrats har Antidiskrimineringsbyrån Väst fått uppdraget att ta fram en ny uppdaterad rapport som ska vara klar i februari nästa år.

Fokus på skolan

För att sätta ett särskilt fokus på unga hbtqi-personers situation i skolan kommer stadsledningskontoret också att ta fram en separat rapport.

– Den här rapporten, med ett fokus på de unga hbtqi-eleverna, kommer inte vetenskapligt kunna slå fast exakt hur det är men kan ge staden en första pusselbit att jobba vidare med, säger Johanna Waara, planeringsledare och den som arbetar med att skriva rapporten om hbtqi och skolan.

Kan själva beskriva sin situation

För att ta reda på hur det ser ut i skolan för unga med hbtqi-identitet eller unga som bryter normer kring kön och sexualitet, ombeds nu de unga att själva att beskriva sin situation i en enkät. Enkäten vänder sig till unga i högstadiet och gymnasiet som är eller funderar på om de är hbtqi-personer.

Klicka på bilden så kommer du till enkäten.

– Vi försöker sprida den i så många kanaler som möjligt för att den ska nå ut till målgruppen. Vi tar hjälp av kuratorer och skolsköterskor på alla skolor men också av ungdomsmottagningar, fritidsverksamheter, olika föreningar och nätverk, säger Johanna Waara och konstaterar att staden måste fånga barns och ungas röster, det är de som är experterna.

Helt anonym

Enkäten är helt anonym och det går inte att se vem som svarat eller vad personen svarat. Det är också helt frivilligt att svara på den.

– Det finns en tanke med att vi inte går ut i skolor och gör den i skolklasser. Alla är inte öppna med sin hbtqi-identitet. De unga ska kunna välja om de vill svara och när de vill svara, säger Johanna Waara.

Går att svara fram till nyår

Enkäten går att svara på till och med den 31 december.  I den finns frågor om hur skolan jobbar med hbtqi, omklädningsrum och toaletter, trygghet i skolan, förtroende för skolan och vad som behöver förbättras i skolan.

Lägesrapporten om hbtqi-personers villkor i skolan ska vara klar under våren samtidigt som den nya rapporten om hbtq-personers livsvillkor i Göteborg (läs mer om det arbetet i artikeln nedan).

– De signaler vi får från verksamheter som möter unga är att det ofta är en mycket tuff miljö i skolan. Men behöver veta mer, säger Johanna Waara som hoppas att många svarar.