Inspiration och ny kunskap för 160 chefer. Hur kan förskolans vardag kopplas tydligare till läroplanen och skollagen? Det är en av de frågor som samtliga 160 chefer inom förskolan i Göteborgs Stad har diskuterat under en utbildning som pågått under höstterminen. Syftet är att höja kvaliteten i förskolan.

I läroplanen för förskolan slås det fast att den ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Det kan låta självklart. Men hur gör man rent konkret som pedagog i en barngrupp? Hur vet man vilken typ av aktiviteter som gör att barnen lär sig och utvecklas på bästa sätt?

I och med att läroplanen för förskolan uppdaterades 2010 skärptes kraven på att personalen i förskolan ska dokumentera verksamheten. Syftet är att de lättare ska kunna få syn på och utvärdera det de gör i vardagen, och koppla det till de olika målen i läroplanen.

Trots att det nu har gått fyra år sedan den nya läroplanen kom brister dokumentationen i många förskolor, såväl i Göteborg som runt om i landet. Ett skäl är att det kan vara svårt för enskilda pedagoger att veta vad och hur man ska dokumentera, samt att hitta utrymme för det i en hektisk vardag.

Föreläsningar varvat med diskussion
För att stötta chefer i deras arbete med att utveckla förskolan tillsammans med sin personal har Center för skolutveckling i Göteborgs Stad organiserat en utbildning under hösten. Det har bestått av fyra heldagar med föreläsningar.

Utbildningsdagarna har varvats med gruppdiskussioner, där områdeschefer, förskolechefer och verksamhetsutvecklare har diskuterat vad de har lärt sig och hur de kan använda det för att utveckla sin egen verksamhet.

– Det är unikt att vi samlar alla förskolechefer på det här sättet. Lösningen på att få bättre kvalitet i förskolan finns egentligen i Göteborg. Men vi behöver prata mer med varandra och dela med oss av våra kunskaper, säger Bente Tuff, utvecklingsledare på Centrum för skolutveckling.

Milza Contreras, chef för tre förskolor i Norra Kortedala, är en av de 160 chefer som varit med på utbildningen. Hon tycker att hon fick med sig flera nya idéer från föreläsningarna och samtalen med andra chefer.

– Vi har till exempel diskuterat bedömningar, utifrån både läroplanen och skollagen. Det står lite olika skrivet i de olika styrdokumenten, så då behöver vi diskutera vad som menas. Och hur vi kan prata med våra medarbetare så att vi arbetar utifrån det som står.

Milza Contreras tycker att förskolorna i hennes område har kommit en bra bit på väg med att utgå från vilka barn som finns i gruppen när verksamheten planeras.

– Vi är bra på att observera, planera och utföra aktiviteter. Men sedan i nästa steg, att utvärdera och analysera hur det har gått, och hur vi ska koppla till nästa steg – där behöver vi mer kompetensutveckling. Personalen behöver fördjupa sina analyser.

Hur ska man hinna med det då, i en vardag där barnen vill ha uppmärksamhet?
– Det är också en fråga, som jag diskuterar med mina medarbetare. Hur hittar vi tid för reflektion, och för att kunna göra allt det vi är ålagda? Kanske behöver vi få en extra personal i huset, som gör att pedagogerna kan gå ifrån en stund, säger Milza Contreras.

– Just nu tillåter min budget det. Sedan kommer det komma stunder då det inte är möjligt. Då får vi tänka på hur vi kan organisera oss så att vi ändå får till det.