Lärarförbundet i Göteborg satsar i nu på att jobba förebyggande för att skapa en tryggare arbetsmiljö i skolan i kampen mot hot och våld. Bland annat ska lärares egna upplevelser och berättelser dokumenteras som en del av utbildningen.

– Berättelser ur människors liv är djupt kunskapsbildande, säger Eva-Lena Dahl, professor i idé- och lärdomshistoria.

Ett 50-tal lärare, skolledare och andra som på olika sätt arbetar inom skolan med trygghets- och arbetsrelaterade frågor samlades under torsdagen i Göteborg till en hel dags konferens med ett utbildningsprogram som man valt att kalla ”Innan smockan är slagen”.

Ta tillvara personliga kunskaper

Idén bygger på ett forskningsarbete som genomförs i Norge och som bland annat handlar om att ta tillvara på de personliga kunskaper och erfarenheter som lärare och annan personal har från sin vardag.

Eva-Lena Dahl, professor i idé- och lärdomshistoria från Göteborgs universitet, fanns med under dagen för att tala kring etiska dilemman i professionell verksamhet och lärarens arbete och våldet.
Hon menar att människor, i akuta situationer, när något inträffar, alltid är hänvisade till sitt eget omdöme och att omdömet i sin tur är knutet till den aktuella situationen:

Läraren måste agera

– I dagens skola möts krav på disciplin, lydnad och mänskliga rättigheter i ett väldigt komplext system. Läraren har sin profession, men när han eller hon står inför ett akut problem är läraren också en individ, ett moraliskt objekt, som måste göra ett val hur han eller hon ska agera när exempelvis en elev utövar våld eller hotar med våld mot läraren eller mot en annan elev.
74E2.jpg
Det är här lärarnas egna berättelser kommer in. Under dagen fick de medverkande skriva ner och dela med sig av sina egna erfarenheter, en särskild händelse i vardagen i skolan som kändes svår
och som man kanske ännu inte bearbetat färdigt.

Dra lärdom av händelser

– Det ska vara sådant som har känts riktigt jobbigt, det är de händelserna som vi kan dra lärdom av. Utifrån dessa ska vi fråga oss vilken praxis som gällde och gäller i liknande situationer, hur lärare agerar i praktiken, inte utifrån det politiks korrekta. På det här sättet kan man på sikt bygga upp gemensamma läraromdömen.

– Så får man med hela människan i problematiken, inte bara professionen, läraren, säger Eva-Lena Dahl.

Satsning i samarbete med Göteborgs Stad

Utbildningsdagen var ett led i Lärarförbundets satsning mot våld i skolan och ett samarbete med Göteborgs stads centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Med under dagen fanns bland andra också Henrik Brüsin, stadsjurist i Göteborg, som talade om kommunens roll kring problemet med våld i skolan samt Karin Ernfors, förbundsjurist i Lärarförbundet, som tog upp våldet ur ett juridiskt perspektiv.

– Det här ska ses som ett steg i vårt förebyggande arbete. Vi har ju arbetat med riskanalyser, vålds- och hotplaner och rutiner när något inträffat, men det gäller ju att försöka se till att det aldrig händer. Därför genomför vi denna utbildningsdag och så får vi se hur vi längre fram på bästa sätt kan föra kunskapen från den här dagen vidare ut till skolorna i Göteborg, säger Eva
Holmén, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg.

188C_2.jpg

Eva Holmén, ordförande i Lärarförbundet i Göteborg ser utbildningsdagen som ett steg i det förebyggande arbetet. Foto: Leif S Gustafsson