Bygger på ett missförstånd. Det cirkulerar felaktiga siffror om studieavbrott från gymnasieskolan. Siffrorna bygger på ett missförstånd om antalet elever inom kommunalt aktivitetsansvar.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) regleras i skollagen och innebär att kommuner har ansvar för att hålla sig informerade om vad de ungdomar mellan 16 – 20 år som inte går i gymnasieskolan och som saknar gymnasieexamen gör, och erbjuda dem som saknar sysselsättning någon åtgärd för att de ska återgå till studier.

Olika grunder för att registreras inom KAA

En av grunderna för att registreras inom KAA är studieavbrott från gymnasieskolan, en annan är att eleven slutar gymnasieskolan efter tre år med studiebevis, det vill säga, utan examen. Ytterligare en grund för registrering är att personen inte påbörjar några gymnasiestudier. Det innebär att antalet unga 16-20 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret KAA inte är detsamma som antalet studieavbrott.

Antalet studieavbrott minskar

Inom KAA i Göteborg såg vi under inledningen av pandemin och distansundervisningen inom gymnasieskolan en minskning av inflödet av nyregistreringar som avbrutit sina gymnasiestudier på en skola i Göteborgsregionen. Antalet ungdomar totalt inom KAA under läsåret 2019/2020 minskade också med motsvarande antal unga. Det registerunderlag som lämnats till SCB för andra halvåret 2020 visar också på en nedgång i antalet nyregistreringar baserat på studieavbrott.

Siffror från Skolverket bekräftar nedgång i antalet studieavbrott

Skolverket publicerade 11 mars 2021 nationell statistik över studieavbrott för elevgruppen som påbörjade studier i gymnasieskolan höstterminen 2019. Statistiken bygger på samkörning av data per 15 oktober respektive år och visar att 2,7 procent av de som började höstterminen 2019 hade avbrutit eller gjort studieuppehåll vid mätningen 2020. Därtill kommer att 10,4 procent. hade bytt utbildning.

Detta kan jämföras med nybörjare höstterminen 2018 där 3,7 procent hade avbrutit sina studier efter 1 år i gymnasieskolan. Byte av utbildning var vid den mätningen 11 procent.