Göteborgs Stads pilotprojekt "Lärande på arbetsplatsen" har fått utmärkelsen Årets PA-visionär av Akademikerförbundet SSR. Genom den prisbelönta idén får 250 medarbetare inom förskola , äldreomsorg och funktionshinderområdet kompetensutveckling på sin arbetsplats.

Utmärkelsen ”Årets PA-visionär” delas ut av Akademikerförbundet SSR och KompetensMässan. Priset går till någon eller några som utvecklat ett kreativt och framgångsrikt projekt inom området personaladministration.

Utbildning på arbetstid

Årets pristagare heter Gunilla Fritzén, Margaretha Häggström, Iwh Lauritsen och Peter Lindqvist som är initiativtagare till projektet ”Lärande på arbetsplatsen” i Göteborgs Stad.

250 anställda inom äldreomsorg, funktionshinder och förskola deltar i pilotprojektet ”Lärande på arbetsplatsen” som omfattar både gymnasial grundutbildning och påbyggnadsutbildning. Utbildningarna genomförs till största delen på arbetstid.

– Vardagen används i lärandet – ett effektivt sätt att koppla ihop teori med praktik, säger projektledare Margaretha Häggström.

Nära samarbete

De som deltar i projektet har först fått sina kunskaper och erfarenheter värderade i en särskild valideringsprocess. Därefter byggs en individuell utbildningsplan. Efter genomgången utbildning får medarbetaren sedan en formell kompetens motsvarande gymnasiets program.

Fem timmar i veckan träffas medarbetarna i grupp för diskussioner, reflektioner och föreläsningar. Arbetsgivaren bidrar med tre timmar och de resterande två får de studerande ta från sin fritid. En viktig poäng med utbildningskonceptet är det nära samarbetet mellan pedagogerna, de studerande och arbetsplatsen.

– Det berör hela arbetslaget. Både arbetsledning och övriga medarbetare är involverade och ger stöd i lärandeprocessen, säger Margaretha Häggström.

Minskar behov av vikarier

Stadsdelsförvaltningarnas intresse för projektet är stort. 1.300 av 5.200 tillsvidareanställda inom äldreomsorgen saknar adekvat grundutbildning. Inom området funktionshinder är motsvarande siffror 400 av 1.800.

Dessutom ökar rekryteringsbehoven de närmsta åren. Bara inom äldreomsorg och funktionshinderområdet behövs ytterligare 2.400 anställda. För att täcka behovet inom förskolan behövs en årlig nyrekrytering av 500 förskollärare, 200 fritidspedagoger och 400 barnskötare.

Att utbildningen sker på arbetsplatsen är attraktivt för arbetsgivaren.

– Behovet av vikarier minskar under utbildningstiden. Arbetsgivaren har också större inflytande över utbildningens innehåll – man kan se till att den stämmer överens med verksamhetens krav, säger Margaretha Häggström.