Behoven kartläggs individuellt. Stadsdelarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo har gått samman och startat Välkomsten Västra Frölunda, med specialistkompetens för att kartlägga varje nyanländ elevs behov. Syftet är att alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan.

Fram tills nu har nyanlända barn med invandrarbakgrund i Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo tagits emot på respektive skola. Eleverna har ofta fått gå i en så kallad förberedelsegrupp där de fått undervisning av lärare i svenska som andraspråk.

Men skolorna har inte haft resurser att ta reda på elevens skolbakgrund och vilken kunskapsnivå de ligger på i olika ämnen.

– Ibland har elever fått gå alldeles för länge i förberedelsegruppen. De har jobbat med svenskan och fått stöd på modersmålet, men det har varit många elever samtidigt och lärarna har inte haft tillräckligt med tid, säger Kristina Rönneke som är verksamhetsledare på Välkomsten Västra Frölunda.

Grundligt förarbete
Här erbjuder man en samlad kompetens med modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk, studiehandledare, kurator och skolhälsovården. Tillsammans gör de en grundlig kartläggning av varje nyanländ elev med invandrarbakgrund i årskurs F-9, för att kunna erbjuda varje individ den undervisning och det stöd som han eller hon behöver.

Rent praktiskt går det till så att rektorn på den skola där barnet ska börja kontaktar Kristina Rönneke, och eleven blir inskriven på Välkomsten Västra Frölunda.

– Vi gör en pedagogisk kartläggning av deras tidigare skolbakgrund, med stöd av modersmålslärare som kan barnets språk, och studiehandledare. Sedan tittar vi på den psykosociala historiken också och ser på vilket sätt vi kan finnas med och stödja eleven, säger Kristina Rönneke.

– Vi utgår inte från att alla har problem, tvärtom, men vi måste vara lyhörda för de som har behov av stöd.

Rekommendation till skolan
Kartläggningen av skolbakgrunden är till för att visa var eleven befinner sig kunskapsmässigt i olika ämnen, och därmed kunna planera elevens fortsatta undervisning.

– Just detta påpekar Skolverket att vi har brustit i.

Vistelsetiden för en elev på Välkomsten Västra Frölunda varierar mellan två och åtta veckor.

– Eleven har rätt till undervisning från dag ett och det ombesörjer vi också, säger Kristina Rönneke.

Kartläggningen på Välkomsten mynnar ut i en skriftlig rekommendation som eleven får med sig till den skola som han eller hon ska börja i.

– I rekommendationen kan det stå till exempel att eleven har kunskaper i matematik motsvarande årskurs 2, och det står vilka intresseområden eleven har. Vi fokuserar på elevens styrkor.

Tar tillvara elevens kunskaper
Personal från Välkomsten Västra Frölunda har också överlämningssamtal med skolan.

Tanken är att varje nyanländ elev snabbare ska kunna erbjudas den undervisning de behöver, tack vare en tidig kartläggning.

– Om du har en elev som till exempel har kommit väldigt långt i matte är det naturligtvis viktigt att det framkommer tidigt, så att eleven kommer till sin rätt och ges möjlighet att vidareutvecklas i ämnet.

– Om en elev är riktigt duktig på engelska, då är det viktigt att man får vidareutveckla sin engelska på modersmålet. Eleven ska inte behöva läsa engelska på svenska, då vidareutvecklas han eller hon inte i den takt de skulle kunna.

Efterlängtad resurs
Kristina Rönneke menar att skolorna gjort sitt bästa med arbetet i föreberedelsegrupper men att man inte haft tillräckligt med tid och resurser. Det kommer Välkomsten Västra Frölunda att kunna tillföra, och hon är full av tillförsikt inför samarbetet med skolorna.

– Skolledarna och lärarna har längtat efter detta. De har varit mycket bekymrade över att de inte riktigt vetat hur de ska göra och inte räckt till.

Ett liknande sätt att arbeta på finns sedan 2003 hos Välkomsten i Angered.