"Inte alltid så lätt att arbeta normkritiskt". Det handlar inte bara om att säga legofigurer istället för legogubbar. Eller att byta ut ordet ”han” mot ”den” i sången om björnen som sover. Likabehandlingsarbetet på Valhallagatans förskola i stadsdelen Centrum innefattar mycket mer än så när personalen jobbar aktivt för att bryta normer.

Sedan drygt tre år tillbaka jobbar förskolan på Valhallagatan 4 särskilt aktivt med sin årliga plan mot kränkande behandling, ofta kallad likabehandlingsplan, där pedagogerna ifrågasätter normer.

– Det handlar om ett gemensamt förhållningssätt. Vi utgår ifrån de sju diskrimineringsgrunderna och jobbar aktivt med normkritik och för jämställdhet. Vi vill att varje barn får möjlighet att vara sig själv, som hen vill vara, säger Karin Gustafsson, förskollärare och utvecklingsförstärkare.

Förskolan har bland annat köpt in böcker som bryter normer.

– Vi har böcker där det är två pappor som lever tillsammans eller där ett barn bor hos sin mormor. Barnen behöver få tillgång till olika typer av berättelser, säger Karin Gustafsson.

Försöker stimulera barnens fantasi
Hon förklarar att det också handlar om att erbjuda barnen andra sorters lekmaterial än traditionella leksaker.

– Vi försöker stimulera barnens fantasi. Utanför förskolan möter barnen många typer av leksaker som redan har en färdig kod för hur det ska lekas med eller vilka roller barnen ska ha. Vi vill erbjuda ett komplement till detta. Därför använder vi många olika slags material, till exempel bananlådor och kastanjer som med lite fantasi kan bli något helt annat, säger Karin Gustafsson.

– Det här är viktigt för att barn och pedagoger inte ska hamna i stereotypa föreställningar om hur pojkar och flickor kan leka eller hur de kan vara. Men det är också viktigt att kunna erbjuda något annat för de barn som inte har så stor fantasi. Om leken handlar om mat kan vi trycka upp bilder på mat för att barnet lättare ska förstå vad leken handlar om, fortsätter hon.

En viktig fråga för förskolan Valhallagatan 4 är om barnen känner sig representerade av det pedagogiska material som finns utifrån familjekonstellationer, etnicitet eller annat. Kan materialet vara uteslutande för någon? Pedagogerna jobbar aktivt för att skapa inkludering.

Inte alltid så lätt
Det är inte alltid så lätt att arbeta normkritiskt, tycker Karin Gustafsson. Ett exempel är, enligt henne, att få syn på vilka de rådande normerna faktiskt är.

– Heteronormen är till exempel lättare att se. Men många gånger är det svårare att se olika normer i barnens lekar eller i personalgruppen. Vi kollegor måste våga utmana varandra, säger hon och förklarar vikten av att aktivt försöka se strukturer.

Personalen kartlägger lekarna
Just nu kartlägger förskolans personal barnens lekar. Personalen gör årligen en revidering av likabehandlingsplanen, med hjälp av den ser de vad som behöver vara i fokus under nästa termin.

– Att jobba aktivt med likabehandlingsplanen är ett ständigt pågående arbete som sker parallellt med allt det andra. Precis som vi hela tiden förhåller oss till läroplanen så förhåller vi oss till denna plan i allt vi gör, säger Karin Gustafsson.

Delaktighet är viktigt för att få igång arbetet på allvar, anser Karin Gustafsson.

– Det är viktigt att från början göra pedagogerna delaktiga i arbetet med att ta fram planen, och att alla får läsa igenom den så att den verkligen blir ett verktyg, säger hon.