Hårdare krav i ny upphandling. Elva utbildningsföretag får treåriga ramavtal med Göteborgs vuxenutbildning. Avtalen innebär ett steg bort från traditionell klassrumsundervisning, mot en mer individanpassad.

– Vi har haft sådana krav tidigare också, men den här gången lade vi en helt annan skärpa bakom. Nu är det skarpt läge, säger Jan Elftorp, chef för vuxenutbildningsförvaltningen.

– Profilen i de här avtalen är så pass ny att vi kan säga att vi ställer om utbildningen, till individanpassade lösningar.

Lite dyrare
Jan Elftorp poängterar att det inte betyder individuell utbildning, alltså att en lärare sitter med en elev, utan att individens egna behov, förutsättningar och framtidsmål ska vara utgångspunkten.

– Individens fokus är kärnfrågan. Vi ska ha individuella, fördjupade studieplaner och lärare som följer upp varje individ: Uppnås inte målen, ska studieplanen korrigeras.

Sådan utbildning blir dyrare, men inte mycket.

– Kanske tio procent, vilket är en kalkylerad kostnadsökning. Om vi ställer de krav som vi gör, måste det gå åt lite mer resurser.

– Och vi är ute efter det prisvärda, inte billigast tänkbara. Kopplingen pris – kvalitet måste fungera, säger Jan Elftorp.

Stora inköp
Förvaltningen köper utbildning från externa leverantörer för cirka 350 miljoner kronor per år.

Totalt studerar cirka 28.000 personer vuxenutbildning i Göteborg. Där inräknas även svenska för invandrare (SFI) som inte omfattas av de här avtalen.

De populäraste utbildningarna på den teoretiska sidan är högskoleförberedande kurser, som svenska, engelska och matematik.

– På yrkessidan är omvårdnadsutbildningen mest populär, med handel som tvåa. Vi försöker popularisera teknikutbildningarna, för vi ser att de behoven kommer att vara stora i framtiden, säger Jan Elftorp.