Vuxenutbildningen Göteborg tvingas minska personalstyrkan från 115 till 65 anställda. För att spara ytterligare ska verksamheten även omorganiseras. Det beslutade vuxenutbildningsnämnden under torsdagen.

På grund av budgetunderskottet på 46 miljoner för 2002 tvingas nu vuxenutbildningsförvaltningen till en omorganisation. De främsta orsakerna till underskottet är att kostnaderna för utbildningar beräknats för lågt och volymerna för gymnasiala utbildningar och sfi blivit större än beräknat.

Den nya bantade organisationen innebär en halvering av personalstyrkan som ska vara genomförd efter sommaren. Förvaltningen kommer att bestå av tre enheter – information och vägledning, ansökningar samt besked om antagning och betyg. De tre enheterna ska hantera alla skolformer, inklusive sfi och särvux. Den centrala förvaltningen kommer att leda och samordna verksamheten.

Den nya organisationen beräknas vara fullt genomförd 2005 och kommer då att kosta cirka 49 miljoner kronor per år. Under 2002 var motsvarande kostnad drygt 67 miljoner.