Så räknas rösterna

När vallokalen stänger klockan 20 på valdagen gör valarbetarna en första preliminär sammanräkning av röstsedlarna. Det är denna sammanräkning som presenteras i TV:s och radions valvakor. Den definitiva röstsammanräkningen görs onsdagen veckan därpå av länsstyrelserna.

Så fördelas mandaten

Valsystemet syftar till att så rättvist som möjligt fördela mandaten mellan partierna i förhållande till antalet avgivna röster. Rösterna är i princip lika mycket värda.

Vid val till kommunfullmäktige är alla mandat fasta. Länsstyrelsen fastställer antalet mandat baserat på antal röstberättigade. Göteborg har fyra valkretsar som motsvarar Hisingen, östra, centrala och västra Göteborg. Första valkretsen (Hisingen) har 21 mandat medan övriga valkretsar har 20 mandat vardera.

Mandatfördelning mellan partier

Mandaten fördelas mellan partierna på följande sätt: Först räknar man fram jämförelsetal för alla aktuella partier genom att partiets röstetal divideras med 1,4. Det parti som har högst jämförelsetal får det första mandatet i valkretsen. Därefter delas partiets röstetal med 3. Nästa gång partiet tilldelas ett mandat delas röstetalet med 5 osv. Varje gång ett nytt jämförelsetal räknats fram ser man efter vilket parti som ligger högst och ger det aktuella mandatet till det partiet.

Personval och mandatfördelning inom ett parti

När mandatfördelningen mellan partierna är klar fastställs vilka kandidater som ska få mandaten. Kandidaturvalet sker genom att ledamöter i första hand utses på grundval av sina personliga röster.

Följande exempel, taget från Valmyndighetens webbplats, illustrerar detta:
I kommunen Valby har Lokalpartiet fått 621 röster och fyra platser i kommunfullmäktige. Partiets valsedel ser ut på följande sätt och kandidaterna har fått personröster enligt följande:
1 Anna 70 11,27 %
2 Niklas 49 7,89 %
3 Signe 113 18,19 %
4 Adam 18 2,89 %
5 Urban 10 1,61 %
6 Claes 22 3,54 %

Signe och Anna väljs in med personröster. De har klarat spärren 5 procent av rösterna, dock minst 50. Niklas som fått 7,89 procent av rösterna kan inte ta mandat med hjälp av personröster eftersom han bara fått 49 personröster.

Partiets återstående två mandat måste tillsättas med hjälp av heltalsmetoden. Man bortser nu från de kandidater som redan tagit plats. Niklas står som första namn på valsedeln. Hans jämförelsetal blir lika med röstetalet 621/1= 621,00.

När Niklas tagit plats får Adam alla 621 valsedlarna. Adams jämförelsetal blir 621/2= 310,50. Partiets kandidater tar således plats i följande ordning:
Signe 113 personröster
Anna 70 personröster
Niklas 621,00 jämförelsetal
Adam 310,50 jämförelsetal

Källa: Valmyndighetens webbplats