Göteborgarnas valdeltagande ökade och var i årets val närmare riksgenomsnittet än på länge. Det ökade valdeltagandet var ganska jämnt fördelat mellan stadsdelarna. Dock kvarstår det gamla sambandet mellan andelen utrikes födda i en valkrets och andelen röstande. Det visar stadskansliets analys.

Valdeltagandet i Göteborg var lägre än i Sverige som helhet i år igen – det brukar det vara. Men avståndet har krympt. I år var Göteborgs valdeltagande 79 procent medan riksgenomsnittet låg på 81 procent. Det är den minsta skillnaden sedan 1973. Då var Göteborgs valdeltagande 89 procent mot rikets 91 procent.

Den största skillnaden där emellan var 1998, då Göteborgs valdeltagande var så lågt som 73 procent, mot rikets 78,6 procent.

79 procent röstade

Som Vårt Göteborg tidigare berättat ökade valdeltagandet i Göteborg som helhet, årets 79 procent är att jämföra med 76 procent i valet 2006. Tittar man på stadsdelsnivå har valdeltagandet ökat i samtliga stadsdelar.

Tar man fram förstoringsglaset och tittar på de enskilda primärområdena med lägst valdeltagande, så har samtliga ökat sitt deltagande i det här valet. Undantaget Eriksbo som minskat.

Lägre valdeltagande bland utrikes födda

Stadskansliets enhet för statistik och samhällsanalys har också undersökt hur andelen utrikes födda i ett primärområde samvarierar med andelen valdeltagande. Och funnit ett tydligt samband: Ju större andel utrikes födda, desto lägre valdeltagande.

Det sambandet har kunnat ses i flera val bakåt i tiden, så länge som mätningarna gjorts. Allt enligt beräkningar gjorda av stadskansliets enhet för samhällsanalys och statistik.