Stort fokus på att minska smittspridningen. Från januari till maj har antalet som avlidit på Göteborgs Stads äldreboenden ökat med runt 180 personer jämfört med genomsnittet från de tre tidigare åren. Antalet som avlidit per boende skiljer sig åt men alla äldreboenden har stort fokus på att minska smittspridningen med bland annat besöksförbud, testning och rätt skyddsutrustning.

Varje år under 2017 till 2019 har i genomsnitt 848 personer med beslut om särskilt boende i Göteborgs Stad avlidit under årets första fem månader. Under 2020 har antalet ökat till 1 028.   Göteborgs Stad fastställer och dokumenterar inte dödsorsak och kan inte säga om den ökande dödligheten enbart beror på covid-19.

Inger Börmark är sektorschef över äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Östra Göteborg, där smittan framför allt drabbade Geråshus i Bergsjön och Kvibergs äldreboende.

– Hos oss vet vi att dödligheten ökade på grund av covid-19. Här blev det ett ovanligt snabbt förlopp under en intensiv period. De flesta av de äldre som drabbades hade en demenssjukdom och var mycket sköra och klarade därför inte viruset, säger hon.

Dödligheten högre på vissa äldreboenden än andra

De första misstänkta fallen av covid-19 upptäcktes i mars. Smittan spred sig snabbt på några av stadens äldreboenden och på vissa boenden avled mellan 25 och 36 personer under våren, medan det på andra boenden endast var ett fåtal.

– Vi vet inte hur viruset tog sig in men det spred sig hastigt och fler äldre än vanligt avled. Något som vi beklagar djupt, säger Inger Börmark.

Kulmen nåddes i mitten av maj med cirka 180 smittade hyresgäster sammanlagt på alla Göteborgs Stads boenden och sedan har antalet smittade minskat. Den 16 juni fanns runt 55 konstaterat smittade hyresgäster på stadens äldreboenden, fördelade på 18 av Göteborgs Stads drygt 50 boenden.

Även i stadsdelen Lundby kom sjukdomen in på flera äldreboenden. Man lyckades begränsa smittan men på ett boende blev spridningen större. Också här gick det snabbt och på några dagar blev en stor andel av både hyresgäster och medarbetare sjuka.

– När vi märkte de första symtomen var sjukdomen redan spridd på det aktuella boendet. Vi hoppas att framöver få svar på varför det drabbat äldreboenden så olika, säger sektorschefen för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Katarina Meuller.

En utredning är på gång

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen i Göteborgs Stad att skyndsamt tillsätta en utredning som ska utreda hur smittspridningen inom äldreomsorgen kunnat leda till så höga dödstal på vissa boenden. Utredningen ska utföras av extern part och innehålla smittskyddskompetens och ge förslag på åtgärder för minskad smittspridning och lyfta goda exempel. Utredningen ska ske i samverkan med kommun och ansvarig primärvård och presenteras för kommunstyrelsen senast 30 september 2020.

Fokus på covid-test, hygienrutiner och bemanning

Alla äldreboenden i Göteborgs Stad jobbar nu hårt för att begränsa smittspridningen och erbjuder bland annat testning för covid-19 för alla medarbetare med symptom. Tillsammans med smittskyddsenheten på Västra Götalandsregionen pågår också smittspårning för att fortsätta begränsa smittspridningen. Säkrad tillgång på skyddsutrustning, en ökad bemanning och utbildningssatsning om hygienrutiner har också varit viktiga faktorer för att minska smittspridningen och för att förbereda sig för en eventuell andra våg i höst.

Två diagram från Göteborgs Stads lägesbild. Antalet avlidna var år 2017 891 personer, år 2018 863 personer, år 2019 789 personer och år 2020 1028 personer.Uppgifterna hämtas från Treserva och inkluderar både personer med beslut om vård- och omsorgsboende och beslut om korttidsboende, samt både personer med verkställt och icke verkställt beslut.