På fredag den 10 december är det 370 år sedan Göteborgs Förmyndareförordning började gälla. Göteborg var först ut i landet när man år 1640 instiftade förordningen för att skydda föräldralösa barn och därmed la grunden till det som idag är Överförmyndarnämnden och dess förvaltning.

Riktigt vad det kom sig att göteborgarna var så tidigt ute vet man inte, däremot att man sneglade på holländarna när man tog fram förordningen.

-Holländarna hade ett väldigt stort inflytande på staden och man införde helt enkelt en kopia av det holländska systemet, säger Eva Sundqvist på Överförmyndarförvaltningen.

Behovet uppstod för att det fanns föräldralösa barn som hade tillgångar som behövde skyddas.

Provisionsbaserad lön

–De förmyndare som utsågs hade procent på den förmögenhet som de skulle sköta, de fick sitt arvode på det sättet, säger Eva Sundqvist.

Några decennier senare införde Stockholm en förmyndarkammare som snart kom att gälla hela landet och som blev den förmyndarförordning även Göteborg fick rätta sig efter.

På 1600-talet var det bara omyndiga, det vill säga personer under 20 år som blivit föräldralösa, som kunde få en förmyndare. Idag har vi även begreppen god man och förvaltare, som används när en vuxen person på grund av till exempel sjukdom eller psykisk störning behöver hjälp att sköta sin ekonomi och ta tillvara sina rättigheter.