Trots mindre nedgång visar enkät höga siffror. Socialstyrelsens enkät om äldreomsorgen och hemtjänsten visar inte på några markanta skillnader från förra året. I Göteborg är 80 procent av de tillfrågade mycket nöjda eller nöjda. Det finns dock en liten allmän nedgång i hela Sverige.

Varje år får genomför Socialstyrelsen en omfattande undersökning i hela Sverige för att ta reda på hur äldre upplever sitt äldreboende och hemtjänsten.

Något minskad nöjdhet i hela landet
I Göteborg visar resultatet av årets enkät inte på några stora skillnader från förra året. Den totala nöjdheten ligger på en fortsatt hög siffra.

– Med 80 procent som är mycket nöjda eller nöjda tycker jag vi har en bra bas. Sedan finns det förstås mycket vi kan arbeta vidare med, säger Anette Johannesson som är avdelningschef för äldre-, hälso- och sjukvård på stadsledningskontoret.

Genomgående i hela landet har dock den totala nöjdheten med både äldreboende och hemtjänst minskat något. Även om det handlar om små siffror är det en trend som behöver tittas närmare på menar Anette Johannesson.

– Bilden bakom är troligtvis komplex och innehåller flera förklaringar. Det kan till exempel handla om att det är nya grupper, från en annan generation, som fått äldreboende och hemtjänst, och som har med sig helt andra förväntningar.

Stora skillnader mellan stadsdelarna
Annette Johannessen betonar också för att det finns en osäkerhet i siffrorna eftersom svarsfrekvensen är relativt låg och har minskat i år. I Göteborg ligger den på 58 procent.

– Då måste man fråga sig varför 42 procent inte svarat. Kan det vara för att det är nöjda och därför inte tycker det behövs eller för att enkäten varit svår att fylla i. Orsakerna kan vara många.

Skillnaden mellan hur nöjd man är med framförallt sin hemtjänst är stor mellan olika stadsdelar. Västra Hisingen, Majorna, Linne och Angered får lägst betyg. Allra lägst får Angered där svarsfrekvensen är 52 procent och 71 procent är mycket nöjda eller nöjda med sin hemtjänst. Samma siffra för hela Göteborg är 80 procent.

Vad beror det på?
– Vi har genomgått flera stora och omfattande förändringar under 2017 och 2018. Bland annat har vi infört ett nytt digitalt system, mobila arbetssätt och även införandet av lagen om valfrihet inom hemtjänsten har påverkat organisationen, säger Susanna Siljegovic Johansson, områdeschef i Angered.

Förändringarna ska på lång sikt förbättra kvalitén inom hemtjänsten. Bland annat med ökad tillgängligheten av information, genom att rutiner, genomförandeplaner och schema finns i mobilen.

De ansvariga cheferna i Angered är medvetna om förbättringsbehoven inom hemtjänsten.

– Vi har pågående åtgärder och insatser. Bland annat kompetenshöjande insatser för medarbetare och planerare. Det kommer att ta tid att återfå tillit från brukare och anhöriga men jag är övertygad om att med den kunskap och engagemang som finns inom Angereds Hemtjänst så kommer vi nå dit, säger Susanna Siljegovic Johansson.

Med resultaten av Socialstyrelsens enkät på bordet går arbetet nu vidare i Göteborgs samtliga stadsdelar.

– Enkäten ger oss viktig information om hur äldre upplever de tjänster vi genomför för dem varje dag. Den ger oss en fingervisning om vad vi kan förbättra och visar på det vi gör bra, säger Anette Johannesson.