Nu ska Göteborgs Stad bli bättre på att möta äldre invandrares behov. I lördags startade en ny utbildning i samarbete med etnologiska institutionen, där 16 anställda med invandrarbakgrund ska lära sig metoden livsberättelser och intervjua äldre landsmän om hur de vill bo och leva i framtiden.

Initiativet till den nya utbildningen togs efter att språk- och kulturkunskaperna, både bland äldre och bland personal inom äldreomsorgen, kartlagts genom en enkätundersökning i våras.

Ska göra personliga djupintervjuer

– Då stod det klart att detta är ett område som vi behöver veta mer om. Det finns studier gjorda, men den här utbildningssatsningen är nog rätt unik i sitt slag, säger Agneta Klingberg, projektledare på utvecklingsenheten Senior Göteborg.

49B2.jpg
De som får gå den nya utbildningen representerar de sju största invandrarspråken och har varierande kulturell och yrkesmässig bakgrund. Utbildningen avslutas i mars och omfattar litteraturstudier, etik- och metodstudier, intervjuhandledning och hjälp med att dra slutsatser och rapportera resultat.

Varje deltagare ska göra personliga djupintervjuer med ett antal äldre invandrare som har samma modersmål och kulturell bakgrund som de själva. Personligt intresse, kulturell förståelse och engagemang har därför varit viktigt i rekryteringen till utbildningen.

”Två flugor i en smäll”

– Man kan säga att vi slår två flugor i en smäll. Dels samlar vi kunskap om äldre invandrares situation och önskemål, dels kommer det sedan att finnas personal inom äldreomsorgen som behärskar en bra metod för att samla in och bearbeta människors livsberättelser, säger Agneta Klingberg.

Vårens kartläggning visade att 45 olika språk finns representerade bland de äldre inom hemtjänst och på äldreboenden, och 90 olika språk bland personalen. Det är relativt god ”språktäckning” i stadsdelarna som helhet. Inom respektive stadsdel är det dock obalans mellan verksamheter, i den meningen att vårdtagare och personal som talar samma språk befinner sig på olika enheter.

Vill skapa kunskapscenter

– Allt enkätmaterial har sammanställts och återredovisats till stadsdelarna för fortsatt analys och arbete, säger Agneta Klingberg.

Kartläggningen och utbildningen är delar av ett uppdrag från kommunstyrelsen, som bett Senior Göteborg att undersöka hur äldre ser på sitt framtida boende. De har också genomfört två stora enkätstudier bland äldre, i samarbete med SOM-institutet och SCB.

Nästa steg i satsningen blir att se över äldreomsorgens informationsmaterial. Under hösten ska översiktligt material översättas till de tolv största invandrarspråken. Senior Göteborg arbetar också för att skapa ett kunskapscenter, i syfte att bland annat ordna temadagar och seminarier om äldre invandrare.

473A.jpg