Ny rapport från Socialstyrelsen. Årets brukarundersökning visar att göteborgare är nöjda med personalens bemötande både inom hemtjänsten och på äldreboenden. Äldre känner också förtroende för personalen på både äldreboenden och vid besök till hemmet.

Det är tredje året i rad som Socialstyrelsen frågar alla äldre med äldreomsorg vad de tycker om sin vård och omsorg.

– Brukarundersökningen är ett oerhört bra hjälpmedel för oss och en viktig del i stadens kvalitetsarbete. Äldre är generellt nöjda men vi är samtidigt medvetna om att det finns förbättringsområden. Det är också glädjande att äldre i Göteborg upplever ett bra bemötande och känner förtroende för våra medarbetare, säger Jörgen Samuelsson, chef för avdelningen för äldreomsorg och hälso- och sjukvård på stadsledningskontoret.

Större andel svarade i Göteborg
69 procent av de tillfrågade med hemtjänst och 57 procent av boende på äldreboende svarade på enkäten i Göteborg. I Sverige i genomsnitt svarade 67 procent respektive 55 procent, vilket är något lägre deltagande än i Göteborg.

Bilden av äldreomsorgen i Sverige är generellt positiv. De flesta är nöjda med stödet från hemtjänsten eller med sitt äldreboende.

Nöjda med personalen
Hela 95 procent av de tillfrågade som får hemtjänst tyckte att personalen alltid eller oftast bemötte dem på ett bra sätt, motsvarande andel på äldreboenden var 92 procent. Frågan om förtroendet för personalen hänger nära samman med ett flertal andra frågor.

Möjligheten att lätt få kontakt med personalen vid behov är viktigt, liksom att känna sig trygg. Personalens bemötande är centralt när det gäller att skapa förtroende, och därmed en god kvalitet, hos de äldre som får insatser.

Ser olika ut mellan stadsdelarna
På frågan om personalen brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete ser svaren lite olika ut. På äldreboenden anser 67 procent att personalen alltid eller oftast har det vilket är en ökning jämfört med året innan. Inom hemtjänsten är det 72 procent som anser att personalen har tillräcklig tid och även här har andelen ökat något.

Eftersom resultaten också varierar mellan stadsdelarna återstår det att jobba vidare med brukarundersökningen i stadsdelarnas förbättringsarbete.