Ökat fokus på hälsofrämjande insatser. Göteborgs Stad har inlett ett banbrytande förändringsarbete inom äldreomsorgen. Förändringarna innebär bland annat att biståndshandläggare byter titel till socialsekreterare, att en uppdragsutbildning på Göteborgs universitet har startat och hälsofrämjande och förebyggande arbete ska bli en större del av äldreomsorgen.

Svensk äldreomsorg är i stort behov av förändring. Fler blir äldre, mellan 2019 och 2030 kommer personer som är 80 år och äldre öka med 50 procent. Samtidigt ökar andelen personer som arbetar med bara fem procent under samma period.

Äldres behov av vård och omsorg blir också mer komplext. Ungefär en femtedel av de äldre, som biståndshandläggarna i Göteborgs Stad möter, har i huvudsak andra behov än det som är kopplat till åldrande. Det innebär att staden inte kan arbeta som idag, utan behöver göra en förändring.

Ändring av yrkestitel

När människor behöver äldreomsorg är deras första kontakt en biståndshandläggare. Det är biståndshandläggarna som är först i kedjan och ”dörren in i äldreomsorgen”.

Ann-Louise Östman, avdelningschef i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO) i Göteborgs Stad är en av de drivande i förändringsarbetet. Idag finns det ett begränsat utbud av insatser som äldreomsorgen har att erbjuda.

Ann-Louise Östman menar att alternativa sätt att hjälpa, med utgångspunkt från hela människan, behöver utvecklas. Ett steg för att utveckla äldreomsorgen är bland annat att ändra yrkestitel på biståndshandläggare till socialsekreterare. Ändringen av yrkestitel speglar de krav och utmaningar som handläggarna har redan idag.

– Socionomerna som arbetar som handläggare inom äldreomsorgen har en kompetens som kan och behöver användas bredare. Vi vill höja kompetens, status och attraktivitet för yrket. När vi stärker yrkeskåren bidrar det på sikt till att äldre får bättre tillgång till de hjälpresurser som finns, säger Ann-Louise Östman.

”Dörren in i äldreomsorgen”

Göteborgs Stad och Göteborgs universitet har i en långsiktig satsning tillsammans tagit fram en uppdragsutbildning för att stärka socialsekreterarnas specialistkunskap. Utbildningen är en kurs som erbjuds till socialsekreterarna på avdelning myndighet i Göteborgs Stad.

Kursen som heter ”Dörren in i äldreomsorgen” är på avancerad nivå och ger 7,5 högskolepoäng, Målet med kursen är att socialsekreterarna ska fördjupa och bredda sin specialistkompetens. Kursen har startat nu i höst och ett nytt tillfälle ges till socialsekreterare att gå den hösten 2023.

Hälsofrämjande och förebyggande

– Arbetssätten måste förändras för att vi ska klara av utmaningen med att allt fler blir äldre. Det tar tid att ändra arbetssätt och bättre förutsättningar behöver samtidigt skapas för socialsekreterarna, i form av mer tid för personliga möten och minskad administration, säger Ann-Louise Östman.

Centralt i arbetet är att förstärka och utveckla det främjande och förebyggande perspektivet, att möjliggöra människors självständighet och handlingsfrihet så länge det går.

– Vi behöver i högre grad inkludera och stödja anhöriga och jobba med att stärka det friska hos människor så att våra resurser inom välfärden räcker till för de allra sköraste som behöver stora insatser, säger Ann-Louise Östman.

Möta individuella behov tidigt

En viktig förändring i arbetssätten är att gå från att administrera förutbestämda stödinsatser till att bli bättre på att tidigt möta människors individuella behov. Ensamhet, psykisk ohälsa och isolering är vanligt förekommande och kan snabbt försämrar funktioner och förmågor hos människor. För att möta det krävs ibland individuell professionell hjälp. Men i många fall kan tillgång till sociala sammanhang och aktivitet skapa meningsfullhet och stärka människors hälsa.

Därför ska ett tätt samarbete startas mellan de som arbetar med myndighetsutövning och de som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande verksamheter i Göteborgs Stad. Genom samarbetet kommer den samlade kompetensen och resurserna skapa fler möjligheter och verktyg för att tidigt möta de behov som finns, både individuellt och i grupp.