Satsning för ett åldersvänligt Göteborg. Den 2 juni hölls ett event i riksdagen kring ny studentlitteratur som utkommer i augusti 2022, "Vård, omsorg och rehabilitering utomhus - teori, praktik och nya perspektiv".

Emma Matsson, medförfattare, bjöds in till riksdagens event för att berätta om arbetet med utemiljön på Kaggeleds vård- och omsorgsboende, som beskrivs i boken och för vilket hon varit projektledare, och om Åldersvänliga Göteborg.

— Det var fantastiskt roligt att komma till riksdagen och berätta om Kaggeled och om Göteborgs Stads gemensamma satsning för ett åldersvänligt Göteborg. Att medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för fysiskt och psykiskt välbefinnande är hög och står högt på den politiska agendan, både nationellt och internationellt är verkligen glädjande, säger Emma Matsson, som numera är utvecklingsledare för Åldersvänliga Göteborg.

Ökat välbefinnande hos hyresgästerna var målet

Syftet med projektet på Kaggeleds vård- och omsorgsboende var att utifrån hyresgästernas behov öka deras välbefinnande genom att förändra den fysiska inom- och utomhusmiljön. Projektet ingår också i det forskningsprojekt som sker i samverkan mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet, och som ligger till grund för den kommande boken.

— Det fina resultat som kunde ses och mätas på Kaggeleds vård- och omsorgsboende efter förändringarna är inget annat än resultatet av ett fantastiskt teamarbete och såklart med hyresgästerna delaktiga och i centrum. Enhetschef Minna Dufva, också medförfattare till boken, har varit en motor i arbetet. Medarbetarna har observerat, intervjuat och jobbat med prototyper för att dels förstå hyresgästerna men också göra dem delaktiga i förbättringarna i detta innovationsprojekt, säger Emma Matsson.

För att samla in hyresgästernas behov, som samtliga har olika demenssjukdomar, användes Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, modell för tjänstedesign, innovationsguiden.se.

Rehabilitering utomhus främjar hälsan mer

I de globala målen för FN:s Agenda 2030 lyfts att i hållbara städer och samhällen kan alla människor leva och delta på jämlika villkor, i både inom- och utomhusmiljöer. Forskning visar att kontakt med naturen är en läkande kraft för äldre personer och bidrar till förbättrad upplevelse av hälsa.

— Samtidigt genomförs huvudsakligen rehabiliterande insatser inomhus för äldre personer som bor på särskilda boenden medan nordisk forskning tyder på att rehabilitering utomhus är en hälsofrämjande behandlingsmetod. Här behöver flera samhällsaktörer hjälpas åt för att omsätta kunskapen till handling, säger Emma Matsson.

Riksdagsbesök på Kaggeled i augusti

– Att i riksdagen ha fått berätta både om utvecklingsarbetet på Kaggeleds vård- och omsorgsboende, och om Åldersvänliga Göteborg, var en stor ära och är samtidigt en stor möjlighet. Förhoppningsvis kan vi i Göteborgs Stad vara med och inspirera, möjliggöra och påverka till förändring även på nationell nivå, genom att dela med oss av hur vi arbetar för att få tillgängliga och hälsofrämjande, fysiska och sociala, stadsmiljöer i hela Göteborg. Vi får också nya värdefulla kontakter, säger Emma Matsson.

I augusti kommer riksdagsledamot Per-Arne Håkansson, som motionerat om vikten av utevistelse och hälsa och omsorg, att besöka Kaggeleds vård- och omsorgsboende.

— Då får vi en chans att både visa Kaggeleds miljöer och berätta om verksamheten som bedrivs där. Vi vill också prata mer om hur vårt arbete inom ramen för Åldersvänliga Göteborg ser ut och hur vi genom en klok stadsplanering kan bidra till ökad hälsa. Vi ser fram emot en viktig och fördjupad dialog och ett trevligt möte, säger Emma Matsson.