Delaktighet och synpunktshantering behöver blir bättre. Brukare som har daglig verksamhet, personlig assistans, boendestöd, eller bor på ett boende med särskild service är mest nöjda med bemötande. Delaktighet, kommunikation och synpunktshantering är områden förvaltningen för funktionsstöd behöver måste jobba mer med och förbättra. Det visar den senaste brukarundersökningen.

Resultaten visar att brukarna överlag är nöjda med sin kontakt med förvaltningen för funktionsstöd, med sin insats och att de trivs. De områden de var mest nöjda med är bemötande och att personalen bryr sig om.

Förbättringsområden handlar i första hand om delaktighet för brukaren, kommunikation samt synpunktshantering. Förra året visade på liknande resultat.

Resultaten för 2022 ligger på ungefär samma nivå som förra året, med några procents förbättring och ibland några procents försämring för olika verksamhetsområden.

Ett resultat som sticker ut lite mer är gruppbostad där område kommunikation förbättrats med fem procent jämfört med i fjol.

Fler har svarat på årets enkät

56 procent har svarat på årets enkät, förra året var siffran 44 procent.

— Det är glädjande att svarsfrekvensen har ökat totalt sett och i flera verksamheter, mest i boendestöd där den ökat med 19 procent, säger Birgit Lund, utvecklingsledare kvalitet.

– Det är dock svårt att säga ännu vad det beror på. Troligt är att de informationsinsatser som gjorts inför årets undersökningar haft viss betydelse, men det finns säkert även andra orsaker. Till exempel var det en del tekniska problem under förra årets undersökningar som inte var fallet i år.

Nu ska resultatet analyseras

— Årets resultat behöver analyseras och det är för tidigt att dra slutsatser av orsakerna bakom, säger Birgit Lund. För att kunna göra säkra analyser behöver också utvecklingen följas över några år och på grund av organisationsförändringen 2021 då vår förvaltning bildades är det svårt jämföra med 2020 och tidigare resultat på förvaltningsövergripande nivå.

Nu ska resultatet presenteras och analyseras tillsammans med medarbetarna och sedan återkopplas till brukarna.

— Resultatet i brukarundersökningarna är ett värdefullt verktyg för vårt kvalitetsarbete, avslutar Birgit Lund.