”Vi hoppas på många svar”. Nu i dagarna skickas en enkät ut till alla som har hemtjänst eller bor på ett av Göteborgs Stads äldreboenden. Brukarenkäten är ett viktigt verktyg när stadsdelarna planerar sin äldreomsorg. ”Vi hoppas på många svar – så vi vet vad vi ska satsa på” säger Johanna Ottosson, utvecklingsledare för äldreomsorgen i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo.

I Askim Frölunda Högsbo har man tagit fram en affisch som vänder sig till brukare och närstående. Det görs en för varje boende och affischerna har lyfts fram som ett gott exempel på hur man kan arbeta för att fler ska svara på enkäten.

Varje år i mitten av mars delas den nationella brukarenkäten ut för att ge en bild av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. I september-oktober landar resultatet hos Göteborgs olika stadsdelar.

– Då tittar vi på vad som är viktigast för brukarna och vad vi kan förbättra. Slutsatserna tar vi sedan med oss när vi planerar våra verksamheter.

Enkäten omfattar frågor om allt från konkreta saker som hur du trivs i ditt boende och vad du tycker om maten till mer övergripande frågor om man känner sig trygg i omsorgen och har tillit till personalen. Undersökningen finns också på webben, där den även kan besvaras på engelska, finska och arabiska.

Information och återkoppling
Socialstyrelsen, som ansvarar för brukarenkäten, lyfter fram Askim-Frölunda-Högsbo som ett gott exempel på en stadsdel som både lyckats få en hög svarsfrekvens och bra resultat på enkäten.

Johanna Ottosson berättar att det ligger ett medvetet och systematiskt arbete bakom den höga svarsfrekvensen.

– Vi har tagit fram egna affischer, lagt ut information på vårt intranät och e-postat personal. Allt för att inspirera till att så många som möjligt lämnar in sina svar. Först då har vi möjlighet att genomföra förändringar som brukarna blir nöjda med.

En viktig del i arbete med enkäten är att återkoppla resultatet till brukare och anhöriga. Men också informera om vilka åtgärder det kommer att leda till.

– Vi måste visa att vi tar deras åsikter på allvar. Förhoppningsvis skapar det en tillit – både till enkäten och verksamheten, vilket i sin tur ökar chansen att fler besvarar enkäten nästa år.

Finns på flera språk
Johanna Ottosson menar att enkäten och äldreomsorgen i stort handlar om brukarfokus.

– Vi lyssnar på de som bor på våra äldreboenden och som får stöd av hemtjänsten. Det är de som bäst vet hur de vill ha det.

Sista dagen att svara på brukarenkäten är den 24 maj. Den finns också digitalt och kan då även besvaras på engelska, finska och arabiska. Inloggningsuppgifterna till webbenkäten finns i den enkät som skickas ut med posten.