”Svåra planeringsförutsättningar”. Alla utom ett av de HVB-hem för ensamkommande barn som staden driver i egen regi kommer läggas ner. Anledningen är att behovet kraftigt minskat.

– Det är extremt svåra planeringsförutsättningar och antalet barn minskar snabbare än i vår tidigare prognos, säger Helene Holmström, verksamhetschef för integration på social resursförvaltning.

Hon berättar att social resursförvaltning sedan en tid tillbaka sett att behovet av så kallade hem för vård och boende, HVB-hem, har minskat. Detta beror på många olika faktorer, bland annat att färre nya ensamkommande kommer och Migrationsverkets åldersuppskrivningar.

I stället har efterfrågan av stödboenden, som är en mindre personal- och resurskrävande boendeform, ökat. När de nya sänkta ersättningsnivåerna träder i kraft till sommaren kommer behovet att stödboenden öka ytterligare och behovet av HVB-hem minska än mer.

Omställning till stödboende
För att inte få ett överskott av kostsamma boendeplatser skyndas därför den pågående omställningen från HVB-hem till stödboenden nu på.

– Vi ser över vilka HVB-hem som kan omvandlas till stödboenden, men i många fall är det inte möjligt. Dels utifrån de lagkrav som ställs på den boendeformen, dels utifrån att ersättningsnivåerna sänks från sommaren, säger Helene Holmström.

De HVB-hem som inte passar att omvandla till stödboenden kommer därför att läggas ner, med undantag för ett boende på Hisingen, som blir kvar. Boendena stängs successivt under perioden juli till oktober.

Berör stadens egna boenden
– Vi kommer inte stänga i morgon. Vi har ansvar för vår personal och de som bor på våra boenden, och det är viktigt att vi fortsätter att ta hand om dem hela vägen. Samtidigt måste vi anpassa stadens utgifter efter det nya läget.

De boenden som berörs är de som staden bedriver i egen regi. De flesta av de privata boenden som staden har avtal med har redan stängts, och de sista avtalen löper ut den 31 mars. Göteborgs Stad har också ett antal så kallade IOP-avtal med ideella organisationer som gäller till maj nästa år.

– Där är vi bundna av våra avtal, men också de ideella organisationerna gör så gott de kan för att i möjligaste mån omvandla sina HVB-boenden till stödboenden.

”Svårt ur barnperspektiv”
Framöver kommer social resursförvaltning att ta fram en mer detaljerad behovsanalys som ska ge ytterligare information om de kommande förändringarna.

– Det här är svåra processer ur ett barnperspektiv, inte minst eftersom det innebär att unga kommer att behöva flytta i ett känsligt skede. Men vi arbetar redan nu strukturerat med psykisk ohälsa och att stärka vår personals kompetens kring det.