Unik modell för kunskapsspridning och stöd. I Lundby har demensteamet utvecklat ett arbetssätt som bygger på att omsorgspersonalen får kontinuerlig handledning. Dels genom träffar var fjärde vecka, dels genom stöd ute på arbetsplatsen. Hållbar kunskap är en av vinsterna.

Ett demensteam består av vårdpersonal med särskild kompetens inom demensvård. Det vanliga är att teamet arbetar kring den demenssjuke, ser till att vården fungerar och att anhöriga får det stöd de behöver.

Men i Lundby har demensteamet utvecklat en modell som riktar sig mot omsorgspersonalen och övriga medarbetare.

– Vårt uppdrag är att vara rådgivande. Vi ger regelbunden handledning till alla verksamheter som jobbar med personer som har en demenssjukdom – demensenheter, demensboende, demensgrupper inom hemtjänsten och dagverksamhet, säger Cristina Wångblad, sjukgymnast och metodhandledare i demensvård.

Var fjärde vecka träffar Cristina Wångblad personalen i olika grupper. Där finns möjlighet att ta upp aktuella situationer från verksamheterna, men det är också ett tillfälle att tydliggöra kopplingen mellan budget, organisation och den enskilda medarbetarens arbete.

Stöttar personalen i arbetet
– Det handlar mest om hur vi ska kunna hjälpa omsorgstagare på bästa sätt, men också om nya arbetssätt som introduceras, säger Cristina Wångblad.

Hennes kollega är Silviasyster, vilket betyder att hon genomgått en specialistutbildning i demensvård för undersköterskor på Silviahemmet i Stockholm.

– Hennes uppdrag är att vara ute i de olika verksamheterna – vara med på enhet under en period eller stötta omsorgspersonalen i dokumentationen, säger Cristina Wångblad.

Ger bestående kunskap
En av fördelarna med modellen är kontinuiteten och att kunskapen sprids till alla medarbetare som jobbar inom demensvården i stadsdelen. Utvärderingar visar att personalen känner sig säkrare i sina yrkesroller, blir bättre rustade och får bekräftelse på sin kompetens.

– Det ger bestående kvalitet inom demensvården.

Cristina Wångblad ser också en styrka i att demensteamet bidrar med expertkunskap utifrån. Ofta hittar man lösningar på problem genom att observera situationer och rutiner.

– Om en omsorgstagare är orolig vid måltiderna finns det många olika faktorer som spelar in – en dörr som öppnas och stängs hela tiden, att maten inte serveras samtidigt eller att personalen pratar för mycket med varandra, säger hon.

Att hitta lösningen blir ett teamarbete.

– Personalen har kunskap och kännedom om individen och vi kommer in med ögon utifrån och kan fungera som bollplank, säger Cristina Wångblad.