Familj, egna barn och barndomsvänner är betydelsefulla för att ta sig ur ett missbruk och skaffa en drogfri identitet. Därför är anhöriga en viktig del av behandlingsarbetet. Det menar Agneta Bergsten och Birgitta Andersson Rexmo som undersökt missbrukares vändpunktsprocesser.

Agneta Bergsten och Birgitta Andersson Rexmo arbetar båda med personer som hamnat i missbruk eller lever i en socialt utsatt situation. Agneta med familjevårdsplaceringar för ungdomar och vuxna och Birgitta med behandling av narkotikamissbrukare inom öppenvården.

Tillsammans har de skrivit magisteruppsatsen ”Vändpunkter – sociala relationers betydelse” inom ramen för psykoterapeutprogrammet vid Göteborgs Universitet.

Lämnat problemen bakom sig

I uppsatsen djupintervjuas elva personer som lyckats lämna en problematisk livsföring bakom sig. De hade alla kommit till en vändpunkt som innebar att livet tog en annan, mer positiv riktning.

– Vi ville undersöka vad som var betydelsefullt i deras vändpunktsprocesser. Vilka faktorer är det som spelar roll för att lyckas? säger Agneta Bergsten.

Sociala relationer viktigast

De upptäckte att samtliga intervjupersoner har en sak gemensamt : Sociala relationer som hjälpte dem att bryta med sin gamla missbrukaridentitet eller sina kopplingar till missbrukarvärlden.

– Familjen och anhöriga är viktiga i förändringsprocessen. I ett par av fallen var egna barn en avgörande drivkraft för att sluta missbruka, säger Agneta Bergsten.

Även barndomsvänner spelade en stor roll.

Levde i dubbla världar

– En av intervjupersonerna, som var heroinist, berättade att han levde i dubbla världar. Trots att han var tung missbrukare släppte han inte taget om sina gamla vänner. Och ju fler kontakter man har utanför missbrukarvärlden desto lättare är det att ta fasta på relationerna i det ”vanliga samhället” när man ska sluta med drogerna, säger Agneta Bergsten.

En av Agnetas och Birgittas slutsatser är att omgivningens beteende spelar stor roll för att man ska hålla fast vid sin tro på att lyckas. Förändringen sker i samspel med andra.

– Det här är en bekräftelse på vikten av att ha med anhöriga i arbetet. Inom familjevården är vi medvetna om betydelsen av sociala nätverk, men vi kan bli bättre på att redan i utredningsskedet ta med anhöriga eller andra personer som är viktiga, säger Agneta Bergsten.

Tvivel en del i processen

Inom öppenvården etableras ofta kontakt med anhöriga till missbrukare i ett tidigt skede – kanske redan när missbrukaren fortfarande tvivlar på att det går att skaffa sig en drogfri identitet.

– Tvivlet är en del i processen. I den tvivlande fasen är det viktigt att de anhöriga orkar stå ut. Att erbjuda stöd till de anhöriga är därför en del av behandlingsarbetet. Ofta har de tröttats ut och behöver få veta att de är värdefulla för att missbrukaren ska lyckas med att sluta, säger Birgitta Andersson Rexmo.

Våga vara personlig

Undersökningen stärker också Agnetas och Birgittas uppfattning om vikten av fokusera på individernas starka sidor – de är så mycket mer än sitt missbruk. Även relationen mellan behandlare och missbrukare är betydelsefull.

– Jag tror man måste våga vara personlig och visa att man bryr sig. Missbrukare är i första hand människor som har ett problem de behöver hjälp med, säger Birgitta Andersson Rexmo.