Bred plan ska rädda kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjningsplan, rekryteringsenhet samt utvecklings- och kompetenscenter. Det är de tre områden som ingår i Göteborgs Stads projekt för att komma till rätta med den allvarliga personalbristen och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Modellen ARUBA – som står för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare – stakar ut vägen.

– Sedan 2021 har Göteborgs Stad en av Sveriges största förvaltningar inom kommunal vård och omsorg. Det ger muskler och möjligheter att skapa lösningar på de stora utmaningar med personalbrist och kompetensförsörjning som vi står inför de närmsta tio åren, säger Ulrika Cedervall, kommunikationsstrateg på äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen, ÄVO.

Hon ger ett exempel som visar på situationens allvar.

– Det finns ett minskat intresse för vård- och omsorgsutbildningar. Samtidig ska vi konkurrera både med varandra inom offentlig sektor och med privata företag om den tillgängliga arbetskraften.

En stor orsak till personal- och kompetensbristen är de senaste årens utveckling med stora grupper som går i pension samtidigt som vi lever längre idag. Det innebär att det är färre som ska ge fler vård och omsorg.

Modell även för andra kommuner

När Göteborgs Stad fick en ny organisation 2021 och ansvaret för den kommunala vården och omsorgen gick från att vara uppdelad på tio stadsdelar till att samordnas i en stor förvaltning ökade möjligheten att mer övergripande och på djupet arbeta med problematiken. Lösningen blev arbetsmodellen Aruba som står för attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare som väljer att sluta på ett bra sätt.

Arbetet som inleddes 2021 har fått statligt stöd. Förhoppningen är att det även ska kunna bidra med kunskap och inspiration till andra kommuners arbete med kompetensförsörjning.

Aruba-projektet har resulterat i en kompetensförsörjningsplan med olika strategier som lägger grunden för att ÄVO ska kunna erbjuda attraktiva tjänster och ett hållbart arbetsliv. Planen är baserad på omvärlds- samt nulägesanalys, personalstatistik, samarbete med forskare och erfarenhetsutbyte mellan olika specialiteter och arbetsområden.

Ett av arbetspaketen innehåller strategier för kompetensförsörjning.

– Det arbetet bygger på analyser av hur invånarnas behov ser ut. Först när vi har en tydlig bild av vad göteborgaren behöver i form av hälsa, omsorg och vård kan vi erbjuda rätt kompetens och skapa attraktiva tjänster, säger Ulrika Cedervall.

Marknadsföra sig som arbetsgivare

Ett annat resultat av projektet är en rekryteringsenhet med HR-specialister dit chefer vänder sig för att få råd och stöd i rekryteringsprocesser.

– Många chefer uttrycker ett behov av stöd med rekryteringen. Processen, från jobbannonsering till val av medarbetare, kräver tid och en kompetens som du kanske inte alltid har som chef. En felaktig rekrytering kan få negativa konsekvenser på både kort och lång sikt.

För att bli bättre på att rekrytera ny arbetskraft behöver Göteborgs Stad även marknadsföra sig som arbetsgivare. Efter en kartläggning av vad medarbetare och potentiella medarbetare tycker gör ett arbete attraktivt har ett arbetsgivarerbjudande tagits fram.

– I nuläget finns det till exempel en allmän bild av att vårdyrket är tungt, stressigt och dåligt betalt. Den bilden gör inte verkligheten rättvisa. En målgruppsanalys som vi gjort, visar att de flesta nyanställda blivit positivt överraskade av hur mycket de kan påverka, att de kan planera sin arbetsdag, den goda relationen med sina chefer och de stora utvecklingsmöjligheter som erbjuds. Även arbetsmiljön och lönen har varit bättre än man först trott.

Så vad ingår i arbetsgivarerbjudandet som ska ändra den negativa bilden?

– Som anställd inom vård och omsorg i Göteborgs Stad får du vara med och göra ett oerhört betydelsefullt arbete. Robotar kan aldrig ersätta det mänskliga mötet och det kommer alltid behövas vårdpersonal. Att arbeta inom offentlig sektor ger dig trygghet och delaktighet och det finns enorma möjligheter till vidareutbildning och olika karriärvägar. Det är också en framtidsbransch där digital teknik håller på att skapa nya spännande arbetsmodeller.

Att erbjuda vidareutbildning är en viktig del i arbetet med att säkra kompetensförsörjningen, och flera medarbetare läser på betald arbetstid till specialistsjuksköterskor på halvfart.

Det sista arbetspaket är ett Utvecklings- och kompetenscenter som ska utveckla arbetssätt och förmågan att tänka nytt. En rapport från 2021 visar att hälso- och sjukvården behöver arbeta närmare forskare för att få evidens till sina metoder och för att vårdutbildningarna ska få ett större kommunalt perspektiv.

– Vi är en av de få aktörer inom vår bransch som bedriver egen forskning i samarbete med universitetet, Ulrika Cedervall.

Skräddarsydda utbildningar

Utvecklings- och kompetenscentret kommer bland annat att ta fram skräddarsydda utbildningar.

– Representanter från verksamheten som behöver en utbildning kommer att arbeta tillsammans med en processledare från centret för att matcha utbildningen till de behov som verksamheten har.

Arbetet med Aruba är ett tvåårigt projekt. Förhoppningen är att det ska kunna göra nytta och underlätta redan nu samtidigt som man arbetar långsiktigt. Cedervall beskriver det övergripande målet som brukarcentrerat.

– Vi behöver utgå ännu mer ifrån dem som vi är till för. På så sätt kan vi forma en uppåtgående spiral där det blir lättare att rekrytera, vilket skapar kontinuitet, vilket gör att vi som arbetsgivare blir mer attraktiva och i slutändan kan erbjuda god vård och omsorg, säger hon.