Kan påverka sin vardag. Årets brukarundersökning från Socialstyrelsen visar att fler göteborgare är nöjda med sitt äldreboende. Både inom hemtjänsten och på äldreboendena känner fler att de kan vara med och påverka sin vardag.

– Det är positivt att resultaten visar att vi har blivit bättre på att ge äldre möjlighet att påverka och vara delaktiga. Det är ett politiskt mål som vi har jobbat mycket med, säger Jörgen Samuelsson, chef för avdelningen för äldreomsorg och hälso- och sjukvård på stadsledningskontoret.

Större andel svarade i Göteborg
69 procent av de tillfrågade med hemtjänst och 57 procent av boende på äldreboende svarade på enkäten i Göteborg. I Sverige i genomsnitt svarade 67 procent respektive 55 procent, vilket är något lägre deltagande än i Göteborg.

Årets resultat är oförändrat när det gäller hur nöjd man är med hemtjänsten eller äldreboendet i hela landet. På äldreboende är i genomsnitt 83 procent mycket eller ganska nöjda.

Göteborgs äldreboenden höjer sig
Äldreboendena i Göteborg har i genomsnitt fått något bättre resultat i år. Här är 79 procent mycket eller ganska nöjda, vilket är en procentenhet mer än tidigare. 15 procent är varken nöjda eller missnöjda och sex procent är missnöjda med sitt äldreboende i Göteborg. Stockholm ligger kvar på samma nivå som förra året med 82 procent nöjda medan Malmö har 81 procent.

Några områden som blivit bättre i Göteborg är till exempel att fler tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter och önskemål och något fler uppger att det finns bättre möjligheter att komma utomhus. Men det finns också områden som behöver förbättras. Exempelvis upplever färre än förra året att maten smakar bra.

Både bättre och sämre inom hemtjänsten
I genomsnitt är 89 procent av dem som svarat på enkäten mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. I Göteborg är 82 procent nöjda. 13 procent är varken är nöjda eller missnöjda och sex procent uppger att de är missnöjda med hemtjänsten. Jämfört med de andra storstäderna är resultatet på ungefär samma nivå. I Stockholm är 84 procent nöjda och i Malmö 82 procent, vilket är sämre än förra året för båda städerna.

I årets undersökning kan man se att hemtjänsten i Göteborg blivit bättre inom flera områden. Exempelvis upplever fler att handläggarens beslut är anpassat efter de behov man har och fler säger att de vet vart de kan vända sig med synpunkter eller klagomål. Men samtidigt uppger fler äldre att det kan vara svårt att träffa en läkare vid behov.