Tre förskoleavdelningar i Linnéstadens stadsdelsnämnd läggs ner efter sommaren. Det beslutade nämnden på tisdagen. Det är färre avdelningar än vad som tidigare föreslagits. För att klara detta krävs ytterligare drygt fem miljoner kronor som tas från den reserv som finns för oförutsedda kostnader.

Från början fanns ett förslag där sex avdelningar kunde avvecklas. Anledningen till att neddragningen inte blir så stor beror bland annat på att närvarotiden per barn har ökat sedan maxtaxan infördes och det har fötts fler barn än prognostiserat. De arbetsmiljömässiga påfrestningarna för personalen blir också mindre när färre avdelningar stängs. Ytterligare ett skäl att begränsa avvecklingarna är att allmän förskola för 4-5-åringar införs från 2003 och att det bör finnas beredskap för detta.

Efterfrågan på förskoleplatser varierar över året och det gör att gruppstorlekarna också måste göra det anser stadsdelsnämnden.

Ökning av barngrgupperna

Linnéstadens förskola har haft barngrupper som storleksmässigt legat bland de mindre i Göteborg. I och med avvecklingen av tre avdelningar kommer övriga avdelningar att få en liten ökning i barngrupperna, men de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd ska så långt som möjligt inte beröras av förändringen. Samtidigt ökar personalstyrkan något.

Valt förskolor med sämst miljö

De förskolor som kommer att avvecklas i augusti är Linnégatan 41 med två avdelningar samt Landsvägsgatan med en avdelning. Dessa avdelningar har valts för att miljön på dessa förskolor inte är så bra, lekgården är dålig och ventilationen undermålig.

Nämndens borgerliga grupp samt vänsterpartiet valde att inte delta i beslutet.