Mölndals sjukhus får behålla sitt BB och tar över den planerade ortopedsjukvården. Urologin på Sahlgrenska flyttas till Östra där också ballongsprängningar och kranskärlsröntgen ska göras. Den psykiatriska vården flyttas från Lillhagen till Östra. Det framgår av det förslag till förändringar av Västra Götalandsregionens sjukvård som presenterades på onsdagen.

Samarbetet mellan de olika sjukhusen i Västra Götaland ska bli bättre och de gemensamma resurserna ska användas mer effektivt. Därför kommer till exempel olika vårdtyper inom Storgöteborg att omdisponeras mellan Sahlgrenska, Östra och Mölndal.

Förslaget väntas också innebära att vårdköerna i regionen blir kortare genom att andelen planerad vård ökar. Närsjukvården ska förbättras i hela regionen och genom en satsning på primärvården ska det bli lättare att få vård på dagtid.

Barnsjukhuset berörs inte

Regionens sjukhus ska delas in i akutsjukhus och specialistsjukhus men detta kommer att ske successivt.

Kungälvs sjukhus kommer till exempel att fortsätta att vara ett akutsjukhus men de svårast sjuka och skadade skickas vidare till Sahlgrenska. Mölndals sjukhus blir ett specialistsjukhus, likaså Alingsås lasarett som får mer planerad vård.

Drottning Silvias Barnsjukhus kommer enligt förslaget inte att beröras av några förändringar alls.

Beslut i maj

Efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträde den 15 mars ska förslaget ut på remiss till ett 100-tal instanser och sedan bearbetas ytterligare.

Förslaget behandlas sedan i hälso- och sjukvårdsutskottet och i regionstyrelsen, det slutgiltiga beslutet fattas av regionfullmäktige den 25 maj.

Mer detaljer kring respektive sjukhus finns på länken nedan till Västra Götalandsregionens hemsida.