Fler funktionshindrade på ”riktiga” jobb. Det ska minska de stora rekryteringsbehoven inom Göteborgs kommun. Ökad mångfald i organisationen leder till mer effektiva och kreativa arbetsplatser och därmed bättre service åt göteborgarna.

Vad hinder är det för skillnad på att vara handikappad eller funktionshindrad? Man kan säga att en funktionsnedsättning av en eller flera kroppsfunktioner som oftast varar livet ut.

Handikapp beskriver hur pass bra man klarar sig i samhället, det vill säga hur samhället är

anpassat till funktionshindrade personer.

Inget hinder tack vare hjälpmedel

– Det är svårt att säga hur många anställda som är funktionshindrade idag. Själv har jag dålig syn och måste använda glasögon för att klara mitt arbete, säger Yvonne Bergström, koordinator på Stadskansliet i Göteborg.

Hon har alltså ett handikapp, som i det dagliga arbetet inte är något funktionshinder, tack vare hjälpmedlet glasögon. Men vill hon bli spårvagnsförare, räcker det inte med att använda glasögon. Då blir handikappet ett funktionshinder.

Har gjort en uppföljning

Yvonne leder en arbetsgrupp som består av representanter från Stadskansliet, Arbetsförmedlingen och Handikapprådet.

De ska se över hur fler funktionshindrade ska kunna få anställning i staden. Under perioden mars till och med september 2003, har de följt upp alla anvisningar från Arbetsförmedlingen till handikappregistrerade arbetssökande.

80 procent söker inte jobben

– Arbetsförmedlingen försöker hitta funktionshindrade med de meriter som efterfrågas i jobbannonsen. Därefter har vi i arbetsgruppen följt upp anvisningarna. Sökte personen jobbet? Fick man det? Om inte, hade det med funktionshindret att göra?

Innan sommaren gjordes en deluppföljning. Där kunde utläsas, att närmare 80 procent av de funktionshindrade inte sökt de anvisade jobben.

I den mån man sökte dem räckte meriterna endast i undantagsfall till för att bli kallad till anställningsintervju. Inte i något fall kände arbetsgivaren till att den sökande hade ett funktionshinder.

Rapport i slutet av året

– Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser, men det finns säkert många förklaringar till varför man inte söker jobben. Troligen är detta inte unikt för den aktuella målgruppen.

– Dåligt självförtroende kan vara en orsak. Och att meriterna inte riktigt räcker till, kan också bero på flera faktorer. Dels har konkurrensen varit mycket hård under den aktuella perioden. Eventuellt har målgruppen också generellt sett en något sämre utbildningsbakgrund än populationen i stort. Arbetsgruppen kommer att sammanställa en rapport i slutet av året. Där kommer resultaten av undersökningen att redovisas.

– Vi kommer också att beskriva problematiken, försöka dra slutsatser och komma med förslag till strategier hur man kan arbeta vidare, säger Yvonne Bergström.