Göteborg blir en av de första kommunerna i landet som låter personer med psykiska och intellektuella funktionshinder göra revisioner av sin kommunala service, till exempel boendet. I sommar utbildas 24 personer och i september är det dags för revision.

– Vi ska göra sex revisioner inom de tre områdena daglig verksamhet, boende och boendestöd i stadsdelarna Tynnered, Frölunda, Gunnared och Bergsjön, säger Fredrik Lundgren, planeringsledare på stadskansliet.

Ska öka inflytandet

Brukarrevisorerna kommer att jobba i team om fyra personer: Två brukare, en närstående och en samordnare från Göteborgs Stad. Totalt blir det 24 personer som ska få utbildning i bland annat intervjuteknik i juni och augusti. Sedan görs revisionerna – via intervjuer av andra brukare och personal – under september.

– Tanken är att frågorna, som brukarna varit med och funderat ut, ska sätta igång en process och väcka tankar hos personalen som blir intervjuad. Här är det en fördel att det kommer brukare från andra boenden. Då blir det mer neutralt och man slipper risken för att hamna i konflikter, säger Fredrik Lundgren.

Brukarrevision är en metod som lanserades i samband med psykiatrireformen och har lyfts fram som ett sätt att öka inflytandet för patienter och anhöriga inom psykiatrin. Men inom kommunal verksamhet har det inte gjorts så många försök.

Handikapprörelsen har utvecklat modellen

– FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) har prövat en modell i bland annat Jönköping, men såvitt vi vet har ingen annan kommun försökt införa det i större skala, så som vi vill. Vår ambition är att brukarrevisioner ska in i vårt ordinarie kvalitetsarbete, säger Fredrik Lundgren.

Den samlade handikapprörelsen i Göteborg har varit med från början, tagit fram frågor och utvecklat modellen.

– Tanken är att vi tillsammans ska hitta en lösning som vi tror på. Handikapporganisationerna kan bestämma att avbryta projektet om de upplever sig överkörda av Göteborgs Stad, säger Fredrik Lundgren.

Idag används ofta pappersenkäter för att ta reda på kvaliteten i kommunens service. Men sådana enkäter kan vara mycket svåra att ta till sig för psykiskt och intellektuellt funktionshindrade.

Utvärdering i oktober

– Just därför vill vi ha med de grupperna i detta första steg. Om de klarar det bra, kan det säkert fungera för andra grupper också, säger Fredrik Lundgren.

De fyra handikapporganisationer som är med i projektgruppen – Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Göteborgs Dövas förening, samt FUB – är mycket intresserade av en fortsättning.

– De är med i projektet för att de vill få detta att fungera för fler grupper. Och om det faller väl ut, kan man använda brukarrevisorer inom till exempel skola och äldreomsorg också, säger Fredrik Lundgren.

Efter de första sex revisionerna i september ska försöket utvärderas under oktober. För utvärderingen har Göteborg fått stöd ur de så kallade Milton-pengarna, det statliga anslaget för den nationelle psykiatrisamordnaren Anders Milton.