Många funktionshindrade med personlig assistans vill veta mer om sina rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det har bland annat visat sig i en enkätundersökning. Något som i sin tur har föranlett stadsdelsförvaltningen Centrum att, i samarbete med Partille kommun och assistenternas fackliga organisation IFA, bjuda in assistansanvändare till två informationsträffar.

På informationsträffarna, som var de första i sitt slag i Göteborg, har man bland annat berört de funktionshindrades situation, lagstiftning och de personliga assistenternas arbetsmiljö.

Allt i syfte att utveckla stödet till brukarna och ett gott samarbete med kommunen som arbetsgivare.

Medvetna om rättigheter och skyldigheter

– Tanken med träffarna har varit att arbetsgivare och brukare i större grad ska kunna arbeta tillsammans för att säkra eller förbättra kvaliteten i den personliga assistansen säger Lena Holmlund som är chef för Centrums personliga assistenter. För att assistansen ska fungera på bästa sätt krävs att brukarna är medvetna om sina rättigheter men även skyldigheter.

Under utbildningen som pågick under två dagar fick assistansanvändarna bland annat tillfälle att lyssna till Wenche Wilumsen och Per Thernberg. Båda med lång erfarenhet av personlig assistans.

Brukaren ska vara delaktig

– Det finns inga intressemotsättningar när det gäller att skapa bra villkor, konstaterade Wenche. För egen del är jag med och påverkar vem som ska hjälpa mig, hjälpens innehåll och scheman. Det är viktigt att man som brukare är delaktig.

Wenche informerade också om LSS-reformen, lagen om stöd och service, och lagens intentioner.

Per konstaterade att utvecklingen gått framåt och att den enskilda individen är betydligt mer delaktig idag. Han poängterade samtidigt att assistentanvändaren måste ha ett professionellt förhållningssätt till assistenterna.

”Mitt hem är någons arbetsplats”

Gästföreläsare Anette Kleen tog tillsammans med de fackliga representanterna upp sekretesslagen och arbetsmiljölagen. Frågor som rökning, lyfthjälpmedel, raster och konflikthantering diskuterades.

– Det tog tid att vänja sig vid att mitt hem också är någons arbetsplats. Men idag vet jag att om assistenten trivs på sitt jobb och jag trivs med assistenten så blir mitt liv lättare kommenterade en av deltagarna. Här måste vi samarbeta.

Vill ha fler träffar

Meningsfulla dagar tyckte besökarna vid en snabb utvärdering och önskade fler träffar.

Också Lena Holmlund var nöjd med dagarna och konstaterade att framgångsfaktorn för kommunalt utförd assistans ligger i ett ökat samarbete med brukare och fackliga organisationer.

Slutligen utlovades fler brukarträffar i framtiden.