Nu sprids modellen till fler verksamheter. Sommaren 2022 fick alla semestervikarier inom Göteborgs Stads hemtjänst samma introduktion. Totalt deltog 360 vikarier på de två utbildningsdagarna. Konceptet var lyckat och uppskattat, och nu ska det spridas till andra verksamheter inom äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Introduktionerna för semestervikarier inom hemtjänsten har sett olika ut i olika stadsdelar tidigare år. Den nya omorganisationen och den nya äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen var en av anledningarna till att det inför sommaren 2022 i stället togs ett gemensamt grepp.

Fredrika Stigsson, kvalitetsutvecklare för hemtjänst Sydväst 2, har jobbat som projektledare för introduktion i projektet Aruba inom äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen sedan maj 2022.

– Vi har jobbat avdelningsgemensamt med två utbildningsdagar enligt samma koncept. Vikarierna samlades i olika lokaler runt om i staden. Utbildningarna leddes av våra omsorgshandledare. De visade filmer som vi tagit fram och pausade dessa för reflektioner, säger hon.

Filmer med experter

Personer i olika expertfunktioner, till exempel experter på demens, deltog i filmerna. Den andra delen i introduktionen handlade om att verksamheten tagit fram gemensamma checklistor, listor med vanliga ord och begrepp, kompetensblad med olika omsorgsmoment som bedöms viktiga att gå igenom och vad som gäller på arbetsplatsen.

Introduktionen har varit ett pilotprojekt som nu utvärderats. Återkopplingen var positiv.

– Utvärderingen kom fram till att konceptet överlag träffade väldigt väl. Introduktionen med reflektionsfrågorna uppfattades som betydelsefullt. Man hade användning av den, säger Fredrika Stigsson.

Mer praktisk träning

Kollegan Anneli Snis, fokusledare för Attraktiv hemtjänst, som kommer att leda arbetet vidare 2023 inom avdelning hemtjänst, berättar att utvärderingen gav några viktiga insikter.

– En av de viktigare var att det finns behov att träna mer på det praktiska. Vi behöver bli bättre på att höja kvaliteten där. Det fanns också en önskan i utvärdering från omsorgstagarna om att sommarvikarierna blir upplärda av den ordinarie personalen. Det tar vi med oss, hur ska vi göra det bättre nästa år, säger hon.

Sprids vidare inom förvaltningen

Erfarenheterna efter piloten kommer nu att spridas till övriga delar i förvaltningen. Till exempel inom hemtjänsten när nya medarbetare introduceras.

– Ordinarie introduktion av medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden behöver också bygga upp ett introduktionsprogram, och vi har redan påbörjat ett program för chefer inom Ävo, säger Anneli Snis.

För att fira det lyckade introduktionsprogrammet bjöds inblandade omsorgshandledare, enhetschefer och expertfunktionerna på en festligare lunch i december.

– Vi är jätteglada att engagemanget kunde kanaliseras till en gemensam introduktion på ett så lyckat sätt. Det var värt att fira, säger Fredrika Stigsson.